Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5168-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  213310 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.02.2015 
(210)  Číslo prihlášky  5168-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.02.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.12.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.06.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodické a neperiodické publikácie, reklamné tlačoviny, letáky, lósy, tikety, plagáty, kalendáre.
35 - Reklamná činnosť, organizovanie súťaží na reklamné a komerčné účely.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier, organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu, organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií, organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám, tvorba televíznych programov, organizovanie zábavných súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ČAROVNÁ SKRINKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  10.02.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.12.2005 12/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.06.2006 06/2006 FH3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 05.05.2015 05/2015 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 5168-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5168-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.02.2005 Typ Doručené
1a Plná moc 10.02.2005 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.02.2005 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2005 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.09.2005 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2005 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2005 Typ Doručené
6a Plná moc 28.12.2005 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2006 Typ Platba
8 zápis zmeny mena do registra 17.01.2006 Typ Odoslané
9 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 09.03.2006 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.03.2006 Typ Odoslané
11 Žiadosť o opravu 23.03.2006 Typ Doručené
12 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 05.04.2006 Typ Interné listy
13 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 25.04.2006 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
14a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
14b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
15 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.02.2015 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.02.2015 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
20a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
22a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
22b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
22c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
22d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
22e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
22f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 5168-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.01.2006 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku