Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5165-2011
(111)  Trademark Number  231420 
(151)  Registration Date  13.01.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.03.2021 
(210)  Application Number  5165-2011 
(220)  Application Date  10.03.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.10.2011 
(450)  Publication of Registration Date  02.03.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kancelárskymi potrebami; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s kancelárskymi potrebami; administratívne služby; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; reklamné a marketingové služby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; analýzy nákladov; fakturácia; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; vedenie účtovných kníh; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom s výnimkou prenájmu garáží a skladísk; faktoring a forfajting; finančné analýzy; burzové maklérstvo; vydávanie cenín; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby; kapitálové investície; klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); kurzové záznamy na burze; vedenie nájomných domov; inkasovanie nájomného; správa nehnuteľností; finančné pôžičky; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; platobné prevody vykonávané elektronicky; spravovanie financií; sprostredkovanie (maklérstvo); vyberanie nájomného.
41 - Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; pedagogické informácie; vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; servis počítačových programov; štúdie technických projektov; technický prieskum; tvorba softvéru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01, 27.05.11, 29.01.04, 16.01.01, 14.01.05, 26.11.12, 27.03.15, 27.99.15, 27.99.20 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  OKTE, a. s.; Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.03.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2012 03/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 28.04.2021 08/2021 TC3M
 
POZ 5165-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5165-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.03.2011 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.03.2011 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 10.03.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.04.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 21.06.2011 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2011 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 11.08.2011 Type Delivered
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.08.2011 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 25.08.2011 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2012 Type Sent document
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.07.2020 Type Delivered
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.03.2021 Type Delivered
9a Sprievodný list 09.03.2021 Type Delivered
9b Plná moc 09.03.2021 Type Delivered
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2021 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 30.03.2021 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.03.2021 Type Delivered
12a Výpis z obchodného registra 31.03.2021 Type Delivered
12b Plná moc 31.03.2021 Type Delivered
12c Sprievodný list 31.03.2021 Type Delivered
13 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2021 Type Sent document
POZ 5165-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.04.2021 OKTE, a. s. OKTE, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku