Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5164-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231419 
(151)  Dátum zápisu  13.01.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.03.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5164-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.03.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.10.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kancelárskymi potrebami; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s kancelárskymi potrebami; administratívne služby; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; reklamné a marketingové služby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; analýzy nákladov; fakturácia; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; vedenie účtovných kníh; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom s výnimkou prenájmu garáží a skladísk; faktoring a forfajting; finančné analýzy; burzové maklérstvo; vydávanie cenín; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby; kapitálové investície; klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); kurzové záznamy na burze; vedenie nájomných domov; inkasovanie nájomného; správa nehnuteľností; finančné pôžičky; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; platobné prevody vykonávané elektronicky; spravovanie financií; sprostredkovanie (maklérstvo); vyberanie nájomného.
41 - Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; pedagogické informácie; vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; servis počítačových programov; štúdie technických projektov; technický prieskum; tvorba softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.11, 14.01.05, 26.11.12, 27.03.15, 16.01.01, 27.99.15, 27.99.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OKTE, a. s.; Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2012 03/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 28.04.2021 08/2021 TC3M
 
POZ 5164-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5164-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.03.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.03.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.03.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.04.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.06.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.08.2011 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.08.2011 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 25.08.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.07.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.03.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 09.03.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 09.03.2021 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2021 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 30.03.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.03.2021 Typ Doručené
12a Výpis z obchodného registra 31.03.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
12c Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 5164-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.04.2021 OKTE, a. s. OKTE, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku