Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5160-2009
(111)  Trademark Number  226052 
(151)  Registration Date  17.09.2009 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.03.2019 
(210)  Application Number  5160-2009 
(220)  Application Date  09.03.2009 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.06.2009 
(450)  Publication of Registration Date  05.11.2009 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 39, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; dražby; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; služby porovnávania cien; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný prieskum; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; telekomunikačné služby; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; tlačové kancelárie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Informácie o doprave; rezervácia v doprave; informácie o preprave; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom automobilov; rezervácia miesteniek na cestovanie; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; sprostredkovanie prepravy; rezervácia zájazdov.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovane súťaží (vedomostných alebo zábavných); písanie textov (okrem reklamných); pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; služby pre oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; zverejňovanie textov; okrem reklamných; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; predpovede počasia; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; servis počítačových programov; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov; prieskum v oblasti využitia počítačov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, sivá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  09.03.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.06.2009 6/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.11.2009 11/2009 FH3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 9/2015 PD3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2016 1/2016 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 1/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 5/2016 PE3M
7 Obnovené ochranné známky 04.06.2019 6/2019 ND3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 8/2019 PD3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 5160-2009
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2009 198,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2009 6,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 28.07.2015 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2015 13,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2015 3,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.12.2015 8,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.02.2019 20,00 EUR 26.06.2019 20,00 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 18.04.2019 216,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.07.2019 20,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.09.2021 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5160-2009
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.03.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.03.2009 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 09.03.2009 Type Delivered
1c Plná moc 09.03.2009 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.03.2009 Type Payment
3 výsledok rešerše 30.03.2009 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 01.04.2009 Type Internal Letter
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.07.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
5a Doklad o používaní OZ 09.07.2009 Type Delivered
6 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2009 Type Payment
7 oznámenie o zápise zmeny 11.08.2009 Type Sent document
8 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 11.09.2009 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2009 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
11 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
12 všeobecný referátnik 31.07.2015 Type Sent document
13 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.09.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
14a Plná moc 10.09.2015 Type Delivered
14b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Type Delivered
15 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15a Plná moc 10.09.2015 Type Delivered
15a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2015 Type Delivered
15b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku 06.10.2015 Type Sent document
17 vyžiadanie poplatku 06.10.2015 Type Sent document
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2015 Type Payment
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2015 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Type Sent document
21 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
22 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Type Delivered
23 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Type Payment
24 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Type Delivered
25 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Type Sent document
26 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
27 všeobecný referátnik 25.11.2016 Type Sent document
28 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
28a Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
28b Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
28c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
29 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
29a Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
29b Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
29c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Type Payment
31 všeobecný referátnik 27.02.2019 Type Sent document
32 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.03.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
33 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.04.2019 Type Sent document
34 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 24.04.2019 Type Payment
35 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2019 Type Sent document
36 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Type Delivered
36a Sprievodný list 07.05.2019 Type Delivered
36b Plná moc 07.05.2019 Type Delivered
36c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Type Delivered
37 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 07.06.2019 Type Sent document
38 vnútrospisový list 24.06.2019 Type Internal Letter
39 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
39a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
39b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
39c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
39d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
40 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
41 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
42 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
42a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
42b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
42c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
42d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
42e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
42f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
42g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
43 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Type Payment
44 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Type Sent document
POZ 5160-2009
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.08.2009 Centrum Holdings, a. s. ATLAS.SK, a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.11.2015 Centrum Holdings, a. s. Centrum Holdings, a. s.
3 Prevod majiteľa 20.11.2015 News and Media Holding a.s. Centrum Holdings, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 20.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Nagyová Gabriela, JUDr.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku