Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5159-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  226051 
(151)  Dátum zápisu  17.09.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.03.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5159-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.03.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.06.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; dražby; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; služby porovnávania cien; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný prieskum; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom zariadení na prenos informácii; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; telekomunikačné služby; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; tlačové kancelárie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); písanie textov (okrem reklamných); pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; služby pre oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; zverejňovanie textov, okrem reklamných; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; predpovede počasia; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; servis počítačových programov; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov; prieskum v oblasti využitia počítačov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 09.07.19 
(540) Vyjadrenie