Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5157D
(111)  Číslo ochrannej známky  111112D 
(151)  Dátum zápisu  05.11.1929 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.11.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5157D 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.1929 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Motory elektrické do dopravných prostriedkov (s výnimkou elektrických motorov do automobilov) a ich súčasti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ŠKODA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  144637 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  06. 03. 1930 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ  15.06.2012 
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Čiastočné prevody ochranných známok 06.08.2012 8/2012 PG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.03.2020 3/2020 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 5157D
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.11.2019 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5157D
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.11.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 13.12.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 29.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.09.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmene vlastníctva MOZ 29.09.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5157D
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2020 ŠKODA ELECTRIC a.s. ŠKODA ELECTRIC a. s.
Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
2 Prevod majiteľa 07.11.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA ELECTRIC a. s.
3 Ukončenie zastupovania 07.11.2022 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku