Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5153-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233951 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.03.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5153-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronický informačný portál nahraný na nosičoch, elektronický časopis stiahnutý z telekomunikačnej siete.
16 - Obaly a obalové materiály na báze papiera a plastických hmôt v rámci tejto triedy, tašky a vrecká z papiera a plastu (ako obaly), papierové propagačné bloky, ceruzky, plagáty, etikety na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, obtlačky, kalendáre, tlačoviny.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu a obchodných služieb s parfumami, voňavkami a toaletnými vodami, parfumovými vodami, dezodorantmi na osobnú potrebu, kolínskymi vodami, olejmi na kozmetické účely, vodami po holení, telovými mliekami, penami do kúpeľa, kozmetikou, prípravkami na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pokožky, pokožky hlavy, vlasov a nechtov, a to aj prostredníctvom internetu, poradenstvo v oblasti obchodu s uvedenými výrobkami, maloobchodné a veľkoobchodné služby s parfumami, voňavkami a toaletnými vodami, parfumovými vodami, dezodorantmi na osobnú potrebu, kolínskymi vodami, olejmi na kozmetické účely, vodami po holení, telovými mliekami, penami do kúpeľa, kozmetikou, prípravkami na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pokožky, pokožky hlavy, vlasov a nechtov a tovarmi uvedenými v triede 9 a 16 tohto zoznamu, a to aj prostredníctvom internetu, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov pre iné subjekty), predvádzanie a obchodná prezentácia výrobkov, reklamná distribúcia vzoriek. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  elnino.sk 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  el nino parfum, s.r.o.; Pražská 1816, 509 01 Nová Paka; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; Ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 5153-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5153-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.03.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 06.03.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.03.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.04.2012 Typ Platba
4 Avízo o platbe 04.04.2012 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 20.06.2012 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.06.2012 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 16.08.2012 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.08.2012 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2012 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.07.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.09.2021 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2021 Typ Platba
11a Sprievodný list 07.09.2021 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 5153-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku