Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5150-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  221998 
(151)  Dátum zápisu  17.06.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.10.2014 
(210)  Číslo prihlášky  5150-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje, nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholický aperitív, nealkoholický koktail, citronády, nekvasený hroznový mušt, minerálne vody ako nápoje, prípravky na výrobu nápojov, prípravky na výrobu minerálnych vôd, nealkoholické výťažky z ovocia, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, pivo, sladina.
33 - Víno, vodnár (víno), alkoholické výťažky z ovocia, alkoholický hroznový mušt, alkoholické nápoje s výnimkou piva, alkoholové extrakty, brandy, vínovica, destilované nápoje, liehoviny, digestívy, likéry a pálenky, medovina.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, vínom a nápojmi, maloobchodné služby v oblasti uvedených tovarov, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, vylepovanie plagátov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, zásielkové reklamné služby, prenájom kancelárskych strojov, zariadení, predajných automatov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MEDVEĎ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOWIN Bratislava, spol. s r.o.; Pri Šajbách 12, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2005 8/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2008 8/2008 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.02.2015 2/2015 ND3M
 
POZ 5150-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2004 3 500,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 22.11.2005 800,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.04.2006 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.12.2014 66,50 EUR
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 06.12.2017 50,00 EUR
41 Poplatok - kaucia 06.12.2017 100,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.04.2018 10,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.06.2018 10,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.07.2019 10,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2019 10,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.11.2019 10,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.08.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5150-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 18.10.2004 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.10.2004 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.10.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 05.11.2004 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2004 Typ Platba
výsledok rešerše 23.06.2005 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.06.2005 Typ Interné listy
Námietka proti zápisu - FAX 02.11.2005 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.11.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 15.11.2005 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 24.11.2005 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 25.11.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 26.01.2006 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.01.2006 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 03.02.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 27.03.2006 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.03.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.04.2006 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.04.2006 Typ Platba
Vyjadrenie k námietkam 29.05.2006 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí námietok 02.08.2006 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 16.08.2006 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 22.08.2006 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 24.08.2006 Typ Odoslané
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 14.09.2006 Typ Doručené
všeobecný referátnik 22.09.2006 Typ Odoslané
Plná moc 27.09.2006 Typ Doručené
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 28.09.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.12.2006 Typ Doručené
Vyjadrenie k rozkladu 29.01.2007 Typ Doručené
Vyjadrenie k rozkladu 31.01.2007 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 12.12.2007 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.02.2008 Typ Doručené
Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 10.03.2008 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 16.04.2008 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 16.04.2008 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 16.04.2008 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 05.05.2008 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 11.06.2008 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.07.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 20.10.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 24.11.2014 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 29.12.2014 Typ Odoslané
Návrh na zrušenie ochrannej známky 16.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 16.11.2017 Typ Doručené
Návrh na zrušenie ochrannej známky 20.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.11.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 20.11.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 29.11.2017 Typ Odoslané
vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 29.11.2017 Typ Odoslané
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 08.12.2017 Typ Platba
41 Poplatok - kaucia 08.12.2017 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 11.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.02.2018 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 19.02.2018 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 23.02.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odôvodnenie žiadosti 18.04.2018 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.04.2018 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.04.2018 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odôvodnenie žiadosti 18.06.2018 Typ Doručené
konečná lehota 22.06.2018 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.06.2018 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 20.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 20.08.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.08.2018 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 23.08.2018 Typ Doručené
zaslanie vyjadrenia protistrany 05.09.2018 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie 07.12.2018 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 11.12.2018 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 11.12.2018 Typ Interné listy
rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ 18.12.2018 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 18.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.01.2019 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 15.02.2019 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 20.02.2019 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 20.02.2019 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 26.02.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 02.05.2019 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 15.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 02.07.2019 Typ Doručené
druhé a ďalšie povolenie predĺženia lehoty 10.07.2019 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.07.2019 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 03.09.2019 Typ Doručené
druhé a ďalšie povolenie predĺženia lehoty 06.09.2019 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2019 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 04.11.2019 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 05.11.2019 Typ Doručené
konečné predĺženie lehoty 13.11.2019 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 13.11.2019 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2019 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 20.12.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.12.2019 Typ Doručené
Vyjadrenie k rozkladu 20.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 14.01.2020 Typ Doručené
zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 16.01.2020 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 18.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 18.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 24.09.2020 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 14.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 15.10.2020 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 19.02.2021 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 19.02.2021 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 19.02.2021 Typ Interné listy
Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 22.02.2021 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 17.03.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 20.05.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 24.05.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 19.07.2021 Typ Doručené
konečná lehota 21.07.2021 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.08.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 14.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.09.2021 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 27.09.2021 Typ Doručené
zaslanie vyjadrenia protistrany 01.10.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.12.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 10.12.2021 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 07.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.02.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zrušení OZ 01.06.2022 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 06.07.2022 Typ Doručené
Rozklad 06.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.07.2022 Typ Odoslané
Odôvodnenie rozkladu 05.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 08.08.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 09.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.08.2022 Typ Doručené
POZ 5150-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku