Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 515-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  515-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných materiálov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; platené reklamné služby typu "klikni sem"; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie reklamných nápadov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; reklama na výrobky prostredníctvom influencerov; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi prípravkami a so zdravotníckymi potrebami.
41 - Vzdelávanie; školenia.
44 - Farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vráťte sa späť do každodenného života 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tropharm, s. r. o.; Lermontovova 911/3, Bratislava - mestská časť Staré mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M.; Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 515-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 515-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 19.09.2022 Typ Odoslané
POZ 515-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku