Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5147-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235651 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5147-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mliečne výrobky, syry všetkých druhov, syrové výrobky, syrové nátierky.
35 - Nákup a predaj uvedených tovarov, maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, veľkoobchodná činnosť s uvedenými tovarmi, predvádzanie tovarov.
40 - Spracovanie mlieka a syrov pre tretie osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RODINNÁ TEHLA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NiKA, s.r.o.; Nová 134, Považská Bystrica 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  26.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.06.2015 6/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.06.2015 6/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.02.2016 2/2016 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 21.12.2022 24/2022 TC3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Všeobecná úverová banka, a.s. 16.04.2015 platná
 
POZ 5147-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.02.2013 166,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 08.04.2015 8,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2015 3,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 11.06.2015 1,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2015 13,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5147-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.02.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.03.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 26.03.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.03.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.04.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 02.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 02.04.2015 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2015 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.04.2015 Typ Doručené
Zmluva 02.04.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2015 Typ Platba
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.04.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2015 Typ Odoslané
Oznámenie 22.05.2015 Typ Doručené
Žiadosť o informáciu 05.06.2015 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 10.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.06.2015 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 15.06.2015 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 18.06.2015 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.11.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 19.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.11.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2015 Typ Platba
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.11.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5147-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.04.2015 NIKA, spol. s r.o. NIKA, spol. s r.o.
2 Prevod majiteľa 22.12.2015 NiKA, s.r.o. NIKA, spol. s r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 22.12.2015 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.11.2022 NiKA, s.r.o. NiKA, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku