Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5143-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  241703 
(151)  Dátum zápisu  20.01.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5143-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.03.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  86541293 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2015 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 20, 35, 37, 38, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Adaptéry, nabíjačky, zariadenia na nabíjanie batérií; nabíjacie batérie, držiaky a puzdrá pre tlačiarne; terminálová tlačiareň; čítačky a skenery čiarových kódov, optické skenery, prenosné počítačové terminály, počítačové prepojovacie dosky, osobní digitálni asistenti, prenosné identifikačné skenery, hardvér pre bezdrôtovú miestnu sieť a telefóny; operačný softvér a diely a vybavenie pre všetok už uvedený tovar a batérie, nabíjačky batérií, zdroje napájania a puzdrá pre všetok už uvedený tovar; zariadenia na čítanie čiarových kódov; tlačiarne čiarových kódov; tlačiarne na potlač kariet; komunikačné systémy založené na princípe klient/server vrátane softvéru pre server a softvéru pre klientske zariadenie umožňujúce užívateľom a zariadeniam vzájomne komunikovať prostredníctvom káblových či bezdrôtových sietí v reálnom čase hlasovým spôsobom štýlom stlač a hovor cez IP, textovými správami, správami písanými rukou, obrazovými správami s integrovanými možnosťami editovania, hlasovými správami, vysielaním hlasových správ a e-mailom; operačný softvér a hardvér na správu počítačov a sietí na použitie pri platobných zariadeniach, pri zariadeniach na bezpečnostnú identifikáciu a pri kontrolných zariadeniach; pevné i prenosné zariadenia a snímače znakov pre rádiofrekvenčnú identifikáciu; komunikačné systémy na poskytovanie bezdrôtovej internetovej konektivity, vysokorýchlostných zariadení na prenos dát, základových staníc, antén, montážneho hardvéru a softvéru na monitorovanie a riadenie týchto systémov; softvér a hardvér na správu počítačov a sietí, všetko na použitie s riadením a monitorovaním osobných digitálnych asistentov, počítačov montovaných do vozidiel a elektronických osobných organizérov; softvér a hardvér na správu počítačov a sietí na riadenie a monitorovanie mobilných telefonických zariadení, zariadení pre hlasovú komunikáciu cez internetový protokol VoIP používaných na riadenie vzťahov s mobilnými zákazníkmi; softvér a hardvér na správu počítačov a sietí na použitie pre mapovanie riadené GPS a pre nachádzanie smerov; softvér a hardvér na správu počítačov a sietí určený na použitie s prenosnými počítačmi, s čítačkami RFID, so zariadeniami ovládanými hlasom, na rozpoznávanie hlasu určenými na tiketové záznamy, spracovanie platieb, zber a overovanie osobných identifikácií, prideľovanie a sledovanie času, údržbu vybavenia, odstraňovanie porúch a opravy; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na použitie pri platobných zariadeniach, pri zariadeniach na bezpečnostnú identifikáciu a pri kontrolných zariadeniach; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na použitie pri prenášaní, prijímaní, zobrazovaní, aktualizácii a správy dát, inventarizácii a manipulácii s materiálom, ukladaní a vyhľadávaní, objednávaní, zbere a sčítaní cyklov tovaru, správe a sledovaní majetku a pri všeobecnom zbere dát; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na riadenie a monitorovanie prenosných počítačov; počítačový aplikačný softvér pre mobilné a prenosné telefóny na riadenie a prevádzku tlačiarní, skenerov, čítačiek čiarových kódov a prenosných počítačov; počítačové káble; počítačové vybavenie, skenery, tlačiarne, optické zariadenia na rozpoznávanie písmen a ostatné počítačové periférne zariadenia na spracovanie obchodných formulárov; počítačový hardvér a komunikačný softvér na prenos elektronických súborov, vzdialený prístup k počítaču a vzdialený prístup k sieti, všetko v oblastiach rozľahlých a lokálnych počítačových sietí; počítačový hardvér a softvér pre riadenie dát pre zber, editovanie, organizovanie, modifikovanie, vytváranie záložiek, prenos, ukladanie a zdieľanie obrazov, hlasu, zvukových záznamov, tlačeného textu a dát, všetko vzaté z čiarových kódov, rádiofrekvenčné identifikačné visačky a prenosné počítačové a komunikačné zariadenia; počítačový hardvér a prenosné vreckové počítače pre koncové prenosné počítačové systémy na podnikanie; počítačový hardvér a softvér na použitie pri vytváraní, údržbe a správe rozľahlých a lokálnych počítačových sietí a pre sieťové pripojenia počítačov, pre pripojenie počítačov do globálnej siete; počítačový hardvér a počítačový softvér systému lokalizácie v reálnom čase na použitie v oblasti určovania fyzickej lokalizácie rôznych objektov, ako sú vozidlá, zásoby, kontajnery, zariadenia či výrobky a osoby; počítačový hardvér a softvér na identifikáciu, lokalizáciu a sledovanie majetku, zariadení a ľudí; počítačový hardvér a operačný softvér pre systémy lokalizácie v reálnom čase; počítačový hardvér, vreckové a prenosné počítače; počítačové operačné systémy a prenosné rádiové prijímače a vysielače; počítačové periférne zariadenia pre prenosné počítačové zariadenia a pre zariadenia na mobilnú komunikáciu; počítačové programy a programové manuály (uložené na nosičoch), všetky predávané ako jeden celok pre grafický dizajn, testovanie aplikácií, testovanie počítačového systému, integráciu počítačového systému a tlač, na použitie v oblasti nástrojov na vývoj softvéru, systémov riadenia predaja, finančných systémov, poľnohospodárskych systémov, predajných školení, reklamných systémov, riadenia procesov, riadenia zamestnania, monitorovania životného prostredí, registrácie objednávok, diagnostiky, databázových činností, analýzy kalkulačných tabuliek, spracovania textov, komunikačných systémov, opravárskych a údržbárskych systémov, prezentačných systémov, systémov kontrol kvality; počítačové programy, softvér pre návrhy tlače a tvorby štítkov, visačiek, kariet a náramkov s čiarovými kódmi; počítačové programy na riadenie tlačových operácií, údržbu a doplňovanie zásob; počítačové programy na prevádzku tlačiarní; počítačový softvér a počítačové programy používané na prenos, reprodukciu a príjem zvuku, obrazu, videí a dát prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo systému spojenia medzi terminálmi a na zdokonalenie a uľahčenie používania počítačových sietí a telefónnych sietí a prístupu k nim; počítačový softvér a manuály (uložené na nosičoch) predávané ako jeden celok na riadenie a kontrolu výrobných a distribučných stredísk a na inventúry skladu a obchodné operácie; počítačový softvér na prístup k bezdrôtovým i káblovým sieťam, serverom, aplikáciám a pracovným plochám a ich ochrana proti útoku, vniknutí a zneužití; počítačový softvér pre počítačový systém a vývoj, rozvíjanie a správu aplikácií; sťahovateľný operačný softvér pre tlačiarne; počítačový softvér na ovládanie tlačiarní, aby tlačili etikety; počítačový softvér, softvér na použitie v spojení s riadením a prevádzkou dodávateľských reťazcov; počítačový softvér na prevádzku bezdrôtových lokálnych počítačových sietí a na riadenie vstupných/výstupných operácií pri vreckových počítačoch; počítačový softvér na ochranu dát/informácií uložených v a/alebo prenášaných cez bezdrôtové i káblové siete, servery, aplikácie a pracovné plochy proti útoku, vniknutí a zneužití; počítačový softvér na záznam, správu, vyhľadávanie a ukladanie zákazníckych dát, kontaktných informácií, informácií o preferenciách a uspokojení zákazníka; počítačový softvér na riadenie a kontrolu výrobných a distribučných stredísk a na operácie riadenia skladových inventúr; počítačový softvér na riadenie a monitorovanie vreckových počítačov; počítačový softvér na správu databáz v oblasti správy databáz a informácií; počítačový softvér ponúkaný ako súčasť mobilných telefónov na prehliadanie obvykle používaných aplikácií v telefóne a na prístup k nim; počítačový softvér na tvorbu a spracovanie obchodných formulárov; počítačový softvér, softvér na komunikačný protokol pre mobilné počítačové a mobilné komunikačné zariadenia; počítačový softvér, ktorý umožňuje a poskytuje obojsmerné bezdrôtové spojenie hlasom, obrazmi, zvukovými záznamami, tlačenými textami a dátovú komunikáciu a bezdrôtový prenos hlasu, obrazov, zvukových záznamov, tlačeného textu a dátových informácií; počítačový telefónny softvér umožňujúci telefónne a komunikačné aktivity, ktoré možno vykonávať prostredníctvom siete; počítačový telefónny softvér na zobrazovanie a aktualizáciu dát prijímaných zo siete; počítačový obslužný softvér na zabezpečovanie počítačových údržbových prác; konektor na spojenie tlačiarní a počítačov; digitálne diskové mechaniky; elektrické konektory; elektrické regulátory a zariadenia na spracovanie dát; stiahnuteľné elektronické užívateľské príručky (sťahovateľné); rýchle prenosové spoje na prenos dát, USB káble, optické vlákna, paralelné káble, sériové káble a DIN káble; pevné i prenosné rádiofrekvenčné identifikačné a čítacie zariadenia; ručné skenery, ktoré automaticky identifikujú prítomnosť čiarových kódov a rádiofrekvenčných identifikačných visačiek; ručné a integrované laserové skenery; softvér a hardvér na správu počítačov a sietí na riadenie a monitorovanie robustných vreckových osobných počítačov; rádio s integrovaným príjmom hlasu a dát z rozľahlej bezdrôtovej siete; lineárne a priestorové zobrazovače údajov a digitálne kamery; čítacie zariadenia magnetických kariet a čipových kariet; pamäťové zariadenia, pamäťové karty na prenos údajov; prenosné a pevné počítače a monitory pre koncové mobilné počítačové systémy pre firmy; prenosné alebo vreckové tlačiarne etikiet a obchodných formulárov; modemové zariadenia; bezdrôtové počítačové tlačiarne (NFC); pejdžre; softvér a prenosný i pevný hardvér pre rádiofrekvenčné riadenie počítačov a sietí, všetko na použitie pri riadení a monitorovaní osobných digitálnych asistentov, počítačov montovaných do vozidiel a elektronických osobných organizérov; prenosné a pevné rádiofrekvenčné prijímače a vysielače; prenosné a vreckové počítače na spojovanie sa skenermi čiarových kódov a rádiofrekvenčných identifikačných visačiek a operačný softvér pre ne; prenosné počítače s automatickými identifikujúcimi funkciami a operačný softvér pre ne; snímače tlaku a teploty; tlačiarne, mobilné tlačiarne a tlačiarne etikiet; RFID tlačiarne etikiet; moduly RFID tlačiarní; hlavy počítačových tlačiarní; hlavy RFID tlačiarní; tepelné počítačové tlačiarne; radary a radarové detektory; kódované čipové visačky (RFID); kódované etikety (RFID); čítačky a kódované visačky pre systémy lokalizácie v reálnom čase; rádiové vysielače-prijímače a operačný softvér pre ne; dosky počítačových rozhraní, počítačové káble, elektrické konektory a príslušné počítačové periférne zariadenia predávané ako jeden celok; počítačový softvér obsahujúci komunikačné protokoly pre vreckové mobilné elektronické zariadenia; rádio prijímače a vysielače; softvérové aplikácie pre telefóny s operačným systémom a softvér na vývoj softvérových aplikácií pre telefóny s operačným systémom na tlač štítkov, potvrdeniek, kariet, visačiek a obchodných formulárov; softvér na čítanie čiarových kódov, čítačky čiarových kódov, zariadenia na skenovanie čiarových kódov na fyzickú kontrolu zásob; softvér pre navrhovanie, konfiguráciu, prevádzku a vyhľadávanie porúch komunikačných systémov; softvér pre navrhovanie kariet; softvér pre navrhovanie štítkov a konfiguráciu tlačiarní štítkov; softvér pre správu a ovládanie tlačiarní kariet; softvér umožňujúci univerzálnemu počítaču tlačiť a/alebo čítať čiarové kódy; softvér pre navrhovanie konfiguráciu, prevádzku a vyhľadávanie porúch systémov na lokalizáciu v reálnom čase; softvér pre programovanie a správu sieťových tlačiarní; faxové stroje; telemetrické visačky, ktoré prenášajú lokalizáciu objektov, ako sú vozidlá, zásoby, kontajnery, zariadenia či výrobky a osoby; vysielacie a prijímacie rádiové prístroje; ultra širokopásmové (UWB) radarové systémy vrátane radarov; ultra širokopásmové komunikačné systémy vrátane UWB vysielačov a prijímačov; generátory ultra širokopásmových signálov; zariadenia na spracovanie hlasu; digitálne diktovacie stroje; digitálne telefónne záznamníky; bezdrôtové mosty v sieti typu Ethernet; hardvérové zariadenia pre bezdrôtové lokálne počítačové siete, počítačové sériové a paralelné porty, prístupové body na spojenie užívateľov počítačovej siete a prepínače počítačových sietí, elektronické radiče, elektronické mini radiče a antény; tlačiarne identifikačných náramkov; RFID karty; sťahovateľný softvér na sledovanie fyzického pohybu na použitie so senzormi detekujúcimi pohyb; sťahovateľné zákazkové formuláre pre riadenie a správu obchodných činností; počítačový softvér a hardvér, ktorý umožňuje výmenu informácií v reálnom čase s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a prístup k týmto informáciám; počítačový softvér a hardvér, ktorý umožňuje zobrazovanie, analyzovanie, filtrovanie a riadenie dát od ľudí, zariadení, strojov a vybavení; počítačový softvér a hardvér, ktorý umožňuje vzdialenú aktualizáciu, správu a konfiguráciu zariadení, strojov a vybavení; počítačový softvér a hardvér používaný na budovanie logického toku dát; počítačový softvér a hardvér používaný na bezdrôtový prenos informácií k zariadeniam a správu bezdrôtových zariadení.
16 - Papierové a plastové tlačené štítky; papierové a plastové tlačené štítky s čiarovými kódmi; tlačené obchodné formuláre; papierové a plastové identifikačné štítky a pásky spracovateľné pomocou tlačiarní, ako sú laserové tlačiarne a používané zdravotníckymi odborníkmi; potlačené druhy papiera (prázdne či čiastočne potlačené štítky, pásky do tlačiarní); tlačoviny a publikácie, brožúry, inštruktážne a užívateľské príručky, textové prezentácie a výukový materiál v oblasti počítačového softvéru, hardvéru, systémov lokalizácie v reálnom čase a tlačiarní; čisté papierové štítky a pásky do počítačových tlačiarní; čiastočne potlačené štítky a pásky do počítačových tlačiarní; samolepiace štítky vyrobené z papiera na použitie na identifikáciu pacientov a starostlivosť o pacientov v zdravotníctve; nekódované plastové karty s číselnou potlačou používané na sledovanie využitia karty; laminované nekódované identifikačné karty; obrázky zhotovené obtlačou, nálepky (papiernický tovar); papierové a plastové identifikačné visačky; termálny papier; potvrdenky; samolepiace papierové a plastové etikety.
20 - Papierové laminátové identifikačné náramky na použitie v zdravotníckom priemysle; samolepiace štítky vyrobené z plastu na použitie na identifikáciu pacientov a starostlivosť o pacientov v zdravotníckom priemysle.
35 - Obchodné konzultačné služby v oblasti tlače pomocou počítačov, počítačového softvéru a počítačových produktov, tlačiarní, zariadení na zabezpečenie dát, na kontrolu prístupu, členských kariet, darčekových kariet, finančných kariet a obchodných formulárov; obchodné konzultačné služby pre výrobcov alebo prevádzkovateľov dopravných terminálov týkajúce sa produktivity, efektívnosti, riadenia zásob, prevádzkových postupová nákupov vybavenia; pomoc pri komercionalizácii produktov pri nových technológiách (podpora predaja pre tretie osoby); konzultačné služby pre obchodný manažment a obchodné konzultačné služby; služby správy počítačových databáz; vedenie programov stimulačných cien pre dealerov na podporu predaja tlačiarní, tlačených štítkov a materiálov (podpora predaja pre tretie osoby); rozširovanie obchodných formulárov (podpora predaja pre tretie osoby); služby pre správu informácií, spracovanie dodávok, príprava dodacích dokladov a faktúr, sledovanie dokladov, balíkov a nákladu pomocou počítačových sietí, intranetu a internetu; online maloobchodné služby týkajúce sa mobilných telefónov, systémov zberu dát čiarových kódov, mobilnej počítačovej techniky a počítačového hardvéru a softvéru, nahraných zvukových a audiovizuálnych diel a nadväzujúceho tovaru cez internet a ostatné počítačové a elektronické komunikačné siete; kontrola fyzických zásob (obchodná administratíva); maloobchodné služby týkajúce sa mobilných telefónov, systémov zberu dát čiarových kódov, mobilnej počítačovej techniky a počítačového hardvéru a softvéru pre všetky už uvedené, nahraných zvukových a audiovizuálnych diel a nadväzujúceho tovaru a predvádzanie týchto výrobkov.
37 - Poradenstvo týkajúce sa opráv počítačov; inštalácia, údržba a opravy elektronického vybavenia, komunikačného vybavenia a systémov na zber dát čiarových kódov; opravárske služby týkajúce sa tlačiarní štítkov; konzultačné služby spočívajúce v poradenstve a pomoci pri inštalácii, modifikácii a údržbe počítačového hardvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií (medzi ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením) a prístup k týmto informáciám v reálnom čase; služby opráv tlačiarní, záručné opravy tlačiarní.
38 - Poskytovanie prístupu k elektronickým databázam a sieťam umožňujúcim používateľovi posielanie, prijímanie a interakciu vo vzťahu k audiu, textu, digitálnym obrazom, videu, elektronickým herným aplikáciám a sociálnym médiám prostredníctvom siete; poskytovanie prístupu k sieťovej komunikačnej infraštruktúre s cieľom umožniť používateľovi prijímať koordináty založené na lokalizácii, poskytovanie prístupu k telekomunikačným a globálnym počítačovým sieťam; technické poradenstvo v oblasti prenosu dát a rádiofrekvenčných identifikačných systémov (RFID); bezdrôtové telekomunikačné služby; služby bezdrôtových dátových správ, ktoré umožňujú užívateľovi okamžité posielanie a prijímanie správ, elektronickej pošty a dát; bezdrôtové telefónne služby a elektronický prenos dát a dokumentov prostredníctvom komunikačných sietí a globálnych počítačových sietí; poskytovanie technických informácií a technické poradenstvo v oblasti telekomunikácií; služby telekomunikačného prístupu, poskytovanie prístupu, odmietnutie prístupu k elektronickým databázam a sieťam na ovplyvnenie úrovne výkonu na bezdrôtových telekomunikačných zariadeniach; plánovanie telekomunikačných sietí.
40 - Zákazková výroba pre tretie osoby v oblasti počítačového hardvéru a počítačového softvéru pre systém lokalizácie v reálnom čase na použitie v oblasti určovania fyzickej lokalizácie rôznych objektov, ako sú vozidlá, zásoby, kontajnery, zariadenia či výrobky a osoby.
41 - Výučba vo forme vykonávania školení v oblasti počítačového softvéru a hardvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií v reálnom čase s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a prístup k týmto informáciám, vrátane a bez obmedzenia, školenia v oblasti použitia, podpory a vývoja počítačového softvéru a pripojených ľudí, zariadení, strojov a vybavení; výučba vo forme konferencií v oblasti počítačového a sieťového hardvéru a softvéru; on-line žurnály, blogy predstavujúce informácie a komentáre v oblasti počítačového a sieťového softvéru a hardvéru.
42 - Základný a aplikovaný výskum v oblasti fyziky, chémie, aplikovaných technológií, počítačového programovania, informačných technológií a telekomunikácií; počítačové programovanie a navrhovanie databáz pre tretie osoby; počítačové služby, navrhovanie a zavádzanie, pre tretie osoby, lokálnych počítačových sietí, koncových počítačových systémov a systémov počítačového hardvéru a softvéru na zber, odovzdávanie a správu obrazov, hlasu, zvukových záznamov, tlačeného textu a dát, všetko zbierané z čiarových kódov, rádiofrekvenčných identifikačných visačiek a mobilných počítačových a komunikačných zariadení; počítačové služby, poskytovanie interaktívnej stránky, ktorá umožňuje komunikácie, stiahnutie informácií, stiahnutie softvéru, podporné služby pre počítačový hardvér a softvér a podporu predaja na globálnej počítačovej sieti prístupnej prostredníctvom počítača, verejnej telefónnej linky a bezdrôtových komunikačných zariadení; návrh počítačového softvéru pre tretie osoby; vývoj počítačového softvéru v oblasti transakcií cez mobilné predajné miesto; návrh počítačového softvérového rozhrania pre tretie osoby; konzultačné a návrhárske služby týkajúce sa počítačov v oblasti mapovania riadeného GPS a hľadania smerov; konzultačné a návrhárske služby týkajúce sa počítačov v oblasti mobilného riadenia vzťahov so zákazníkmi; konzultačné služby týkajúce sa návrhu počítačov v oblasti mobilných tiketových záznamov; konzultačné a návrhárske služby týkajúce sa počítačov používaných na prenos, prijímanie, zobrazovanie, aktualizáciu a správu dát, inventarizáciu a manipuláciu s materiálom, ukladanie a vyhľadávanie, zasielanie a objednávanie, zberu a sčítania cyklov tovaru, správu a sledovanie majetku, spracovanie platieb, zber a overovanie osobných identifikácií, rozpoznávanie reči, prideľovanie a sledovanie času, všeobecný zber dát a údržbu vybavení; konzultačné služby v oblasti návrhu, výberu, zavádzania a používania systémov počítačového hardvéru a softvéru týkajúceho sa systémov zberu dát čiarových kódov, mobilných počítačových a mobilných komunikačných zariadení pre tretie osoby; konzultačné služby v oblasti návrhu, výberu, zavádzania a používania systémov počítačového hardvéru a softvéru pre tretie osoby; návrh a vývoj počítačového hardvéru, počítačového softvéru na zákazku; návrh a vývoj digitálnych telekomunikačných systémov pre verejné i súkromné siete; inštalácia počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru týkajúceho sa čiarových kódov vo vzťahu k systémom zberu zakódovaných dát a mobilných počítačových a mobilných komunikačných zariadení; služby poskytovania softvéru bez možnosti stiahnutia; poskytovanie dočasného používania softvéru pre systém lokalizácie v reálnom čase bez možnosti stiahnutia; poskytovanie technických informácií o vlastnostiach a schopnosti vzájomnej spolupráce softvéru softvérových poskytovateľov pre tretie osoby týkajúce sa systémov zberu dát čiarových kódov a mobilných počítačových a mobilných komunikačných zariadení; poskytovanie dočasného používania softvéru bez možnosti stiahnutia na použitie v riadení a prevádzke výroby a dodávok kontajnerových úložísk, logistických stredísk, železničných terminálov, kombinovaných terminálov a letísk; výskum a vývoj nových produktov pre tretie osoby v oblasti telekomunikácií; služby poskytované odborníkmi na podporu výrobkov; poskytovanie technických informácií a technického poradenstva v oblasti počítačov; technické konzultačné služby v oblasti systémov zberu dát čiarových kódov, mobilných počítačových a mobilných komunikačných zariadení a počítačového softvéru a hardvéru pre všetko už uvedené, vrátane inštalácie počítačového softvéru systémov zberu dát čiarových kódov, mobilných počítačových a mobilných komunikačných zariadení; technické poradenstvo a navrhovanie na zákazku systémov prenosu, príjmu a správy dát a systémov manipulácie s materiálom; technické poradenstvo a návrhárske a integračné služby pre systémy rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID); technologické plánovanie a poradenské služby v oblasti plánovania telekomunikačnej siete; aktualizácia počítačového softvér pre systémy zberu dát čiarových kódov; služby softvéru ako služba (SAAS), hosting softvéru, ktoré umožňujú výmenu informácií v reálnom čase s prístupom k informáciám od ľudí, zariadení, strojov a vybavení a softvérové aplikácie, ktoré zabezpečujú interakciu medzi týmito dátami; služby vývoja počítačového softvéru a počítačové konzultačné služby pre obchod vrátane, ale nie len vzdialeného riadenia a/alebo hosting počítačových aplikácií pre tretie osoby; konzultačné služby pre návrh, výber, zavádzanie, modifikáciu, údržbu a používanie systémov počítačového softvéru; technické poradenstvo týkajúce sa inštalovania počítačového softvéru; služby technickej podpory, lokalizovanie a odstraňovanie porúch založených na diagnostike hardvérových a softvérových problémov; počítačové diagnostické služby; konzultačné služby spočívajúce v poradenstve a pomoci pri zavádzaní, inštalácii, konfigurácii, modifikácii a údržbe počítačového softvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií v reálnom čase s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a prístup k týmto informáciám a aplikácie, ktoré zabezpečujú interakciu s týmito dátami, ako i v poradenstve a pomoci pri zavádzaní a konfigurácii počítačového hardvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií v reálnom čase s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a umožňuje prístup k týmto informáciám a umožňuje použitie aplikácií, ktoré zabezpečujú interakciu s týmito dátami; poskytovanie webových stránok obsahujúcich softvér bez možnosti stiahnutia umožňujúci používateľom a softvérovým aplikáciám spojiť sa s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a riadiť ich a poskytovať služby pre správy, riadenie a pamäťové úložisko; poradenstvo týkajúce sa počítačových systémov, prepojiteľnosti počítačových sietí a navrhovania a vývoja softvérových aplikácií; počítačové softvérové služby; vývoj, údržba, opravy a inštalovanie počítačového softvéru a lokalizovanie a odstraňovanie problémov počítačového softvéru; služby technickej podpory v oblasti diagnostiky problémov počítačového softvéru; upgrade a aktualizácia počítačového softvéru; tvorba, navrhovanie a zákaznícke úpravy počítačového softvéru a aplikačných programových prostriedkov; poskytovanie informácií v oblasti počítačového softvéru a aplikačných programových prostriedkov; počítačové softvérové poradenstvo v oblasti počítačového softvéru a aplikačných programových prostriedkov; služby podpory zamerané na počítačové systémy, hardvér a počítač zabezpečujúce prepojiteľnosť počítačových sietí, lokalizovanie a odstraňovanie chýb a diagnostiku problémov; počítačové služby, poskytovanie vzdialeného riadenia vzdialených zariadení prostredníctvom počítačových sietí pre tretie osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.04.04, 26.04.24, 26.05.04, 26.05.24, 26.03.23, 26.02.03, 26.02.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zebra Technologies Corporation; 3 Overlook Point, Lincolnshire, IL 60069; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2015 10/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2016 3/2016 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.06.2019 6/2019 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2019 6/2019 PC3M
 
POZ 5143-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.03.2015 268,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2019 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5143-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.03.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 11.03.2015 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.03.2015 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2015 Typ Platba
Doklad o práve prednosti 02.04.2015 Typ Doručené
výsledok rešerše 04.06.2015 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.06.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.08.2015 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.08.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 18.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.03.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Typ Odoslané
POZ 5143-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.05.2019 ZIH Corp. ZIH Corp.
2 Prevod majiteľa 17.05.2019 Zebra Technologies Corporation ZIH Corp.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 17.05.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku