Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5142-2013
(111)  Trademark Number  235562 
(151)  Registration Date  10.09.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.02.2023 
(210)  Application Number  5142-2013 
(220)  Application Date  26.02.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.11.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 36, 37, 39, 40, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Knihy; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; príručky; plagáty; katalógy; kalendáre; prospekty; fotografie; grafické reprodukcie; školské potreby (papiernický tovar); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papiernický tovar; albumy; atlasy; plastové fólie na balenie; predmety z kartónu; lepiace štítky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; bilbordy a megabordy z papiera alebo lepenky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; ceruzky; formuláre; kartón; papierové pásky na použitie pri zázname dát; indexové a záznamové karty a formuláre; litografie; litografické dosky; papierové obrúsky; obaly (papiernický tovar); papierové škatuľky ako obaly; papierové škatule ako obaly; škatuľky a škatule z kartónu; obrazy; papier; papierové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá na perá; pečate; pohľadnice; portréty; zoznamy; papierové pásky na použitie pri zázname dát; indexové a záznamové karty a formuláre; litografie; litografické dosky; plány, projekty, výkresy na stavebné, priemyselné, obchodné alebo podobné účely.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so stavebným materiálom, náterovými hmotami, izolačnými hmotami, zatepľovacími systémami, nekovovými stavebnými tvárnicami, debniacimi, stĺpcovými, nosnými, vencovými, stropnými a priečkovými tvárnicami, betónom, betónovými zmesami, cementom, omietkami, maltami, stavebnými hmotami, s asfaltovými (bitúmenovými) výrobkami pre stavebníctvo, s náterovými hmotami, zatepľovacími systémami, s chemikáliami pre stavebný priemysel; s vodárenskými, sanitárnymi a toaletnými prístrojmi a zariadeniami, kúpeľňovým nábytkom a zostavami; administratívne spracovanie obchodných objednávok; odborné obchodné poradenstvo v oblasti stavebného materiálu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama a propagácia nehnuteľností, stavebných činností; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; sprostredkovanie obchodu so stavebným materiálom, omietkami, lepidlami; spracovanie spisovej, technickej a reklamnej dokumentácie; rozmnožovanie dokumentov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v reklamnej produkcii, sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja tovaru v oblasti stavebného materiálu; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji stavebného materiálu a pri stavebných činnostiach; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 39 tohto zoznamu.
36 - Prenájom nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; realitné kancelárie; prenájom kancelárskych priestorov; faktoring; finančné poradenstvo; finančné informácie; prenájom bytov; spravovanie financií; elektronický prevod kapitálu; finančné sponzorstvo; finančný lízing; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); garancie, záruky, kaucie; investovanie kapitálu; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); likvidácia podnikov (finančné služby); kapitálové investície; vedenie nájomných domov; oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie nákladov na opravu; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; prenájom bytov, parkovacích miest pre automobily a fariem; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; prenájom obchodných priestorov; správa nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností; služby poskytované správcami nehnuteľného majetku; lízingová činnosť patriaca do tejto triedy; služby v oblasti nehnuteľností v rámci developerskej činnosti; finančný lízing; služby týkajúce sa poistenia; informácie o poistení; uzatváranie a sprostredkovanie poistiek; poradenstvo v oblasti poistenia; v oblasti financovania a peňažníctva; služby finančného manažmentu a účtovníckych sústav; služby investičných trustov a holdingových spoločností; finančné informácie; finančné záruky, kaucie a garancie; platenie na splátky; finančné a daňové ohodnocovanie; služby týkajúce sa úverových kariet; finančné služby; peňažníctvo; sprostredkovanie (maklérstvo); bankové služby; finančné analýzy; zmenárenské služby; služby bankových ústavov alebo im podobných inštitúcií, ako napr. zmenárenské a klíringové; organizovanie zbierok; záložňa, ako tiché spoločníctvo alebo financovanie; úverové financovanie predaja; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo; stavebné činnosti; vykonávanie dopravných a priemyselných stavieb; vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb; výstavba polyfunkčných objektov, administratívnych budov a rodinných domov; výstavba trafostaníc a fotovoltických zariadení; budovanie závodov a tovární; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; výstavba obchodných centier; výstavba a opravy skladov; výstavba kanalizačných a vodovodných sietí; budovanie retenčných nádrží, vodojemov a čerpacích staníc; výstavba čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd a zosilňovacích staníc pitnej a úžitkovej vody; stavebné úpravy vodných tokov; výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí; rekonštrukcie a intenzifikácie čistiarní odpadových vôd; výstavba a rekonštrukcia úpravovní vôd a vodojemov; výstavba priemyselných hál z ocele alebo železobetónu; stavebné činnosti vrátane budovania elektroinštalácií, zdravotechniky, plynoinštalácií a rozvodov plynu, vzduchotechniky, kúrenia a technológií; murovanie; murárstvo; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; štukovanie; sadrovanie; stierkovanie; tapetovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; čistenie; čistenie exteriérov a interiérov; omietanie; omietanie stavebných povrchov; natieranie a penetrovanie stavebných povrchov; izolovanie stavieb a budov; nanášanie podlahových poterov; tepelné izolovanie stavieb a budov; zatepľovanie stavieb a budov; predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami; zatepľovanie podláh a strešných plášťov; zemné výkopové práce pri zakladaní stavby; prípravné a pomocné stavebné práce; demolácia budov; prípravné práce na stavbu; dozor nad stavbami; kontrola stavebných činností; služby stavbyvedúceho; stavebný dozor; izolovanie stavieb; montovanie lešení; montážne služby; opravy a údržba; montáž interiérov a interiérových prvkov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom čistiacich strojov; prenájom miešadiel a dopravníkov na omietky a malty; prenájom buldozérov, bagrov a rýpadiel; prenájom staveniskových žeriavov, servis; záručný servis; opravy; stavebné informácie; odborné poradenstvo v stavebníctve; poradensko-konzultačná činnosť v stavebníctve; demolácia a zemné práce; demolácia budov; výstavba ciest a pozemných komunikácií; asfaltovanie; čistenie ciest; realizácia; kladenie cestných povrchov; vŕtanie studní; výstavba a údržba ropovodov; stavebné informácie; poradenská činnosť a návrhy riešení na rekonštrukciu jestvujúcich sietí; opravy; odborné poradenstvo v stavebníctve; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
39 - Dovoz; doprava; preprava; prepravné služby, predovšetkým nákladná automobilová doprava; nákladná a kamiónová doprava; doprava sypkých materiálov a ťažkých nákladov; zasielateľské služby; zasielanie a odovzdávanie tovaru; služby vodičov; balenie tovarov; skladovanie; uskladňovanie tovarov; prekladanie tovaru; preprava a uskladnenie stavebného odpadu; skladovanie odpadu; sprostredkovanie prepravy; kuriérske služby; doručovanie tovaru; preprava nábytku; organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov; prenájom skladísk; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom automobilov a dopravných prostriedkov; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom plavidiel; špedičné služby; logistické služby v doprave a skladovaní; prenájom garáží; sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; spracovanie odpadu; činnosť v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu vrátane triedenia odpadu a recyklovateľného materiálu; spracovania, recyklácie a likvidácie odpadu; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi; sprostredkovateľská činnosť a služby v uvedenej oblasti.
42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť; projektovanie stavebných činností a technológií; priemyselný dizajn; architektonické poradenstvo; vypracovanie technických nákresov, štúdií technických projektov, stavebných výkresov a projektov; projektovanie; architektonické služby; urbanistické plánovanie; poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov; návrhy exteriérov a interiérov; expertízy a prieskumy ako inžinierske práce; štúdie technických projektov; interiérová a exteriérová výzdoba; kontrola kvality; zememeračstvo; inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebných interiérov a exteriérov; inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve; štúdie technických projektov; technický prieskum; prieskumy (inžinierske práce); skúšky materiálov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kalibrácia, kontrola kvality; grafický a priemyselný dizajn; módny dizajn; poradenstvo v oblasti dizajnu; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  HANT 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HANT BA, a.s.; Považské Podhradie 77, 017 04 Považské Podhradie; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.02.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 10.11.2022 21/2022 ND3M
 
POZ 5142-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.03.2013 235,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 23.09.2022 106,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5142-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.02.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.02.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.03.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2013 Type Payment
výsledok rešerše 10.04.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 15.04.2013 Type Internal Letter
všeobecný referátnik 17.04.2013 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.07.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2022 Type Sent document
POZ 5142-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku