Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5142-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235562 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5142-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 37, 39, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Knihy; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; príručky; plagáty; katalógy; kalendáre; prospekty; fotografie; grafické reprodukcie; školské potreby (papiernický tovar); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papiernický tovar; albumy; atlasy; plastové fólie na balenie; predmety z kartónu; lepiace štítky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; bilbordy a megabordy z papiera alebo lepenky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; ceruzky; formuláre; kartón; papierové pásky na použitie pri zázname dát; indexové a záznamové karty a formuláre; litografie; litografické dosky; papierové obrúsky; obaly (papiernický tovar); papierové škatuľky ako obaly; papierové škatule ako obaly; škatuľky a škatule z kartónu; obrazy; papier; papierové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá na perá; pečate; pohľadnice; portréty; zoznamy; papierové pásky na použitie pri zázname dát; indexové a záznamové karty a formuláre; litografie; litografické dosky; plány, projekty, výkresy na stavebné, priemyselné, obchodné alebo podobné účely.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so stavebným materiálom, náterovými hmotami, izolačnými hmotami, zatepľovacími systémami, nekovovými stavebnými tvárnicami, debniacimi, stĺpcovými, nosnými, vencovými, stropnými a priečkovými tvárnicami, betónom, betónovými zmesami, cementom, omietkami, maltami, stavebnými hmotami, s asfaltovými (bitúmenovými) výrobkami pre stavebníctvo, s náterovými hmotami, zatepľovacími systémami, s chemikáliami pre stavebný priemysel; s vodárenskými, sanitárnymi a toaletnými prístrojmi a zariadeniami, kúpeľňovým nábytkom a zostavami; administratívne spracovanie obchodných objednávok; odborné obchodné poradenstvo v oblasti stavebného materiálu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama a propagácia nehnuteľností, stavebných činností; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; sprostredkovanie obchodu so stavebným materiálom, omietkami, lepidlami; spracovanie spisovej, technickej a reklamnej dokumentácie; rozmnožovanie dokumentov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v reklamnej produkcii, sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja tovaru v oblasti stavebného materiálu; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji stavebného materiálu a pri stavebných činnostiach; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 39 tohto zoznamu.
36 - Prenájom nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; realitné kancelárie; prenájom kancelárskych priestorov; faktoring; finančné poradenstvo; finančné informácie; prenájom bytov; spravovanie financií; elektronický prevod kapitálu; finančné sponzorstvo; finančný lízing; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); garancie, záruky, kaucie; investovanie kapitálu; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); likvidácia podnikov (finančné služby); kapitálové investície; vedenie nájomných domov; oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie nákladov na opravu; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; prenájom bytov, parkovacích miest pre automobily a fariem; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; prenájom obchodných priestorov; správa nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností; služby poskytované správcami nehnuteľného majetku; lízingová činnosť patriaca do tejto triedy; služby v oblasti nehnuteľností v rámci developerskej činnosti; finančný lízing; služby týkajúce sa poistenia; informácie o poistení; uzatváranie a sprostredkovanie poistiek; poradenstvo v oblasti poistenia; v oblasti financovania a peňažníctva; služby finančného manažmentu a účtovníckych sústav; služby investičných trustov a holdingových spoločností; finančné informácie; finančné záruky, kaucie a garancie; platenie na splátky; finančné a daňové ohodnocovanie; služby týkajúce sa úverových kariet; finančné služby; peňažníctvo; sprostredkovanie (maklérstvo); bankové služby; finančné analýzy; zmenárenské služby; služby bankových ústavov alebo im podobných inštitúcií, ako napr. zmenárenské a klíringové; organizovanie zbierok; záložňa, ako tiché spoločníctvo alebo financovanie; úverové financovanie predaja; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo; stavebné činnosti; vykonávanie dopravných a priemyselných stavieb; vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb; výstavba polyfunkčných objektov, administratívnych budov a rodinných domov; výstavba trafostaníc a fotovoltických zariadení; budovanie závodov a tovární; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; výstavba obchodných centier; výstavba a opravy skladov; výstavba kanalizačných a vodovodných sietí; budovanie retenčných nádrží, vodojemov a čerpacích staníc; výstavba čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd a zosilňovacích staníc pitnej a úžitkovej vody; stavebné úpravy vodných tokov; výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí; rekonštrukcie a intenzifikácie čistiarní odpadových vôd; výstavba a rekonštrukcia úpravovní vôd a vodojemov; výstavba priemyselných hál z ocele alebo železobetónu; stavebné činnosti vrátane budovania elektroinštalácií, zdravotechniky, plynoinštalácií a rozvodov plynu, vzduchotechniky, kúrenia a technológií; murovanie; murárstvo; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; štukovanie; sadrovanie; stierkovanie; tapetovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; čistenie; čistenie exteriérov a interiérov; omietanie; omietanie stavebných povrchov; natieranie a penetrovanie stavebných povrchov; izolovanie stavieb a budov; nanášanie podlahových poterov; tepelné izolovanie stavieb a budov; zatepľovanie stavieb a budov; predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami; zatepľovanie podláh a strešných plášťov; zemné výkopové práce pri zakladaní stavby; prípravné a pomocné stavebné práce; demolácia budov; prípravné práce na stavbu; dozor nad stavbami; kontrola stavebných činností; služby stavbyvedúceho; stavebný dozor; izolovanie stavieb; montovanie lešení; montážne služby; opravy a údržba; montáž interiérov a interiérových prvkov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom čistiacich strojov; prenájom miešadiel a dopravníkov na omietky a malty; prenájom buldozérov, bagrov a rýpadiel; prenájom staveniskových žeriavov, servis; záručný servis; opravy; stavebné informácie; odborné poradenstvo v stavebníctve; poradensko-konzultačná činnosť v stavebníctve; demolácia a zemné práce; demolácia budov; výstavba ciest a pozemných komunikácií; asfaltovanie; čistenie ciest; realizácia; kladenie cestných povrchov; vŕtanie studní; výstavba a údržba ropovodov; stavebné informácie; poradenská činnosť a návrhy riešení na rekonštrukciu jestvujúcich sietí; opravy; odborné poradenstvo v stavebníctve; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
39 - Dovoz; doprava; preprava; prepravné služby, predovšetkým nákladná automobilová doprava; nákladná a kamiónová doprava; doprava sypkých materiálov a ťažkých nákladov; zasielateľské služby; zasielanie a odovzdávanie tovaru; služby vodičov; balenie tovarov; skladovanie; uskladňovanie tovarov; prekladanie tovaru; preprava a uskladnenie stavebného odpadu; skladovanie odpadu; sprostredkovanie prepravy; kuriérske služby; doručovanie tovaru; preprava nábytku; organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov; prenájom skladísk; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom automobilov a dopravných prostriedkov; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom plavidiel; špedičné služby; logistické služby v doprave a skladovaní; prenájom garáží; sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; spracovanie odpadu; činnosť v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu vrátane triedenia odpadu a recyklovateľného materiálu; spracovania, recyklácie a likvidácie odpadu; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi; sprostredkovateľská činnosť a služby v uvedenej oblasti.
42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť; projektovanie stavebných činností a technológií; priemyselný dizajn; architektonické poradenstvo; vypracovanie technických nákresov, štúdií technických projektov, stavebných výkresov a projektov; projektovanie; architektonické služby; urbanistické plánovanie; poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov; návrhy exteriérov a interiérov; expertízy a prieskumy ako inžinierske práce; štúdie technických projektov; interiérová a exteriérová výzdoba; kontrola kvality; zememeračstvo; inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebných interiérov a exteriérov; inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve; štúdie technických projektov; technický prieskum; prieskumy (inžinierske práce); skúšky materiálov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kalibrácia, kontrola kvality; grafický a priemyselný dizajn; módny dizajn; poradenstvo v oblasti dizajnu; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HANT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HANT BA, a.s.; Považské Podhradie 77, 017 04 Považské Podhradie; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
 
POZ 5142-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.03.2013 235,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5142-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.02.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.03.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 10.04.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 15.04.2013 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 17.04.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 5142-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku