Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5139-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  238412 
(151)  Dátum zápisu  15.10.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5139-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.12.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy, príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť, s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.19, 26.01.06, 27.07.11, 27.05.19, 27.01.13, 27.07.02, 27.07.04, 29.01.04, 29.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, sivá, modrá a odtiene týchto farieb 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  N I K É, spol. s r. o.; Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2014 07/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.12.2014 12/2014 FH3M
 
POZ 5139-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5139-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.02.2014 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.02.2014 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 24.02.2014 Typ Doručené
1c Plná moc 24.02.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.04.2014 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.04.2014 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.04.2014 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 23.04.2014 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 05.05.2014 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2014 Typ Interné listy
8 Plná moc 04.09.2014 Typ Doručené
8a Oznámenie 04.09.2014 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 18.09.2014 Typ Odoslané
10 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.09.2014 Typ Platba
11 oznámenie o zápise zmeny 03.10.2014 Typ Odoslané
12 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 13.10.2014 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2014 Typ Odoslané
14 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
14a Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
14b Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 24.07.2018 Typ Doručené
14c Plná moc 24.07.2018 Typ Doručené
15 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
15c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
15d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
15e Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
16 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
16c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
16d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
16e Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
16f Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
16g Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
16h Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
17 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
17c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
17f Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
17g Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
18 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
18c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
18d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
18e Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
18f Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19e Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19f Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19g Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19h Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19i Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
19j Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
20 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
20d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
20e Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
20f Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
20g Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
20h Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21e Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21f Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21g Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21h Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21i Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21j Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21k Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21l Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21m Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21n Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21o Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21p Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21q Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
21r Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
22 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
22a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
22b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
22c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
22d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23e Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23f Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23g Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23h Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23i Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
23j Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
24a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24d Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24e Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24f Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24g Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24h Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24i Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24j Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24k Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24l Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24m Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24n Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24o Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
24p Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
25 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.07.2018 Typ Doručené
25a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
25b Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 06.08.2018 Typ Odoslané
27 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 06.08.2018 Typ Odoslané
28 41 Poplatok - kaucia 10.08.2018 Typ Platba
29 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 10.08.2018 Typ Platba
30 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 13.08.2018 Typ Odoslané
31 Odpoveď na správu úradu 21.08.2018 Typ Doručené
31a Sprievodný list 21.08.2018 Typ Doručené
32 Žiadosť inde neuvedená 27.08.2018 Typ Doručené
32a Sprievodný list 27.08.2018 Typ Doručené
33 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 20.09.2018 Typ Odoslané
35 všeobecný referátnik 20.09.2018 Typ Odoslané
36 všeobecný referátnik 20.09.2018 Typ Odoslané
37 všeobecný referátnik 20.09.2018 Typ Odoslané
38 všeobecný referátnik 20.09.2018 Typ Odoslané
39 všeobecný referátnik 20.09.2018 Typ Odoslané
40 všeobecný referátnik 20.09.2018 Typ Odoslané
41 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.11.2018 Typ Doručené
42 prvé predĺženie lehoty 05.12.2018 Typ Odoslané
43 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 25.01.2019 Typ Doručené
43a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
43b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43c Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43d Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43e Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43f Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43g Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43h Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43i Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43j Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43k Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
43l Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
44 zaslanie vyjadrenia protistrany 05.02.2019 Typ Odoslané
45 Oznámenie inde neuvedené 13.03.2019 Typ Doručené
45a Sprievodný list 13.03.2019 Typ Doručené
46 Žiadosť inde neuvedená 16.05.2019 Typ Doručené
46a Sprievodný list 16.05.2019 Typ Doručené
46b Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
47 menovanie, zvolanie komisie 16.09.2019 Typ Interné listy
48 protokol o rokovaní komisie 29.10.2019 Typ Interné listy
49 protokol o hlasovaní komisie 29.10.2019 Typ Interné listy
50 rozhodnutie o čiastočnej neplatnosti OZ 07.11.2019 Typ Odoslané
51 Podanie rozkladu 05.12.2019 Typ Doručené
51a Sprievodný list 05.12.2019 Typ Doručené
52 Odôvodnenie rozkladu 03.01.2020 Typ Doručené
52a Sprievodný list 03.01.2020 Typ Doručené
53 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 09.01.2020 Typ Odoslané
54 predkladacia správa k rozkladu 14.01.2020 Typ Interné listy
55 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 30.01.2020 Typ Odoslané
56 Vyjadrenie k rozkladu 01.04.2020 Typ Doručené
56a Sprievodný list 01.04.2020 Typ Doručené
POZ 5139-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.10.2014 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku