Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5136-2013
(111)  Trademark Number  235649 
(151)  Registration Date  10.09.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5136-2013 
(220)  Application Date  22.02.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.11.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahrané nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Milénium 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  22.02.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 06/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5136-2013
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5136-2013
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.02.2013 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.03.2013 Type Payment
3 výsledok rešerše 05.03.2013 Type Internal Letter
4 vyžiadanie doplatku 11.03.2013 Type Sent document
5 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2013 Type Payment
6 pokyn na zverejnenie POZ 25.03.2013 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Type Delivered
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered
11a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
11b Plná moc 23.07.2015 Type Delivered
11c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Type Delivered
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
13 všeobecný referátnik 05.08.2015 Type Sent document
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Type Delivered
15a Plná moc 10.09.2015 Type Delivered
15b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Type Delivered
15c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Type Delivered
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Type Delivered
19 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Type Delivered
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Type Payment
21 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Type Delivered
22 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Type Sent document
23 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
24 všeobecný referátnik 14.10.2016 Type Sent document
25 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered
25a Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
25b Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
25c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
26 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
26a Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
26b Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
26c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
27 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Type Payment
28 všeobecný referátnik 26.02.2019 Type Sent document
29 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Type Delivered
29a Sprievodný list 07.05.2019 Type Delivered
29b Plná moc 07.05.2019 Type Delivered
29c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Type Delivered
30 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 10.06.2019 Type Sent document
31 vnútrospisový list 21.06.2019 Type Internal Letter
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
32a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
32b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
32c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
32d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
34 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
35 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
35a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
35b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
35c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
35d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
35e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
35f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
35g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
36 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Type Sent document
37 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Type Payment
38 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 5136-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku