Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5136-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235649 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5136-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahrané nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Milénium 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  22.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 06/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5136-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5136-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.02.2013 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.03.2013 Typ Platba
3 výsledok rešerše 05.03.2013 Typ Interné listy
4 vyžiadanie doplatku 11.03.2013 Typ Odoslané
5 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2013 Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie POZ 25.03.2013 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
11a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
11b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
11c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
13 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
15a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
15b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
15c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
19 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Typ Platba
21 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
23 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 14.10.2016 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
26 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
26b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
26c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
27 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
28 všeobecný referátnik 26.02.2019 Typ Odoslané
29 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
29a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
29b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
29c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
30 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 10.06.2019 Typ Odoslané
31 vnútrospisový list 21.06.2019 Typ Interné listy
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
32a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
32b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
35a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
35b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
35c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
35d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
35e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
35f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
35g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
36 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
37 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
38 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5136-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku