Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5125-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236043 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.02.2023 
(210)  Číslo prihlášky  5125-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu elektrického prúdu, elektronické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, telekomunikačné prístroje a zariadenia, vysielacie zariadenia, prepájacie alebo smerovacie zariadenia, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát, magnetické nosiče údajov, počítače, periférne zariadenia k počítačom, elektronické obvody na prenos programových dát, počítačové programy, počítačový softvér, počítačový softvér poskytovaný z internetu, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu, počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu, počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát, kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, MP3 prehrávače, videofilmy, mikroprocesory, klávesnice, modemy, audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry, čipové telefónne karty; rezacie prístroje na film; exponované filmy, kreslené filmy; strihacie zariadenia na filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy, príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, predmety z papiera a plastových hmôt patriace do tejto triedy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske zariadenia uvedené v triede 16, náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v triede 16.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných telefónov, reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby), prenájom reklamných materiálov, inzercia výrobkov a služieb, sprostredkovanie obchodných služieb; public relations; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
36 - Finančné informácie; správcovstvo; grantová činnosť (finančné sponzorstvo); zriaďovanie fondov; zhromažďovanie finančných prostriedkov a finančné zabezpečovanie aktivít zameraných na vzdelávanie, dobročinné, humanitárne, ekologické a sociálne účely, na podporu kultúry, detí, mládeže a športu, organizovanie verejných zbierok; organizovanie dobročinných zbierok; nadačná činnosť v oblasti financovania; hodnotenie fungovania nadácií v oblasti financovania.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov), činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov, služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby), poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line, poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu, prenájom videoprístrojov a audioprístrojov, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete, publikácia textov (okrem reklamných a náborových), poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok, informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu, tvorba rozhlasových programov, fotografická reportáž, nahrávanie videopások, vydávanie kníh, organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely), organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely), organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov, rozhlasová zábava, on-line poskytovanie počítačových hier (počítačových sietí), prekladateľské služby.
42 - Architektonické poradenstvo; módne dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach; interiérová výzdoba; kontrola kvality; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; overovanie pravosti umeleckých diel, priemyselné dizajnérstvo; umelecký dizajn; navrhovanie dizajnu reklamných predmetov.
45 - Spravovanie autorských práv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.08, 02.01.23, 27.05.12, 27.05.22, 29.01.04, 02.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MONARCH, akciová spoločnosť; Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.; Dostojevského rad 5, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5125-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2013 217,00 EUR
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2013 17,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2022 106,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5125-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 18.02.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.03.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.03.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 22.04.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.04.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.05.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.05.2013 Typ Doručené
vyžiadanie doplatku 15.05.2013 Typ Odoslané
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.05.2013 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 29.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5125-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2022 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o. Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku