Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5125-2013
(111)  Trademark Number  236043 
(151)  Registration Date  14.11.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.02.2023 
(210)  Application Number  5125-2013 
(220)  Application Date  18.02.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.08.2013 
(450)  Publication of Registration Date  08.01.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 36, 41, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu elektrického prúdu, elektronické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, telekomunikačné prístroje a zariadenia, vysielacie zariadenia, prepájacie alebo smerovacie zariadenia, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát, magnetické nosiče údajov, počítače, periférne zariadenia k počítačom, elektronické obvody na prenos programových dát, počítačové programy, počítačový softvér, počítačový softvér poskytovaný z internetu, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu, počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu, počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát, kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, MP3 prehrávače, videofilmy, mikroprocesory, klávesnice, modemy, audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry, čipové telefónne karty; rezacie prístroje na film; exponované filmy, kreslené filmy; strihacie zariadenia na filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy, príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, predmety z papiera a plastových hmôt patriace do tejto triedy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske zariadenia uvedené v triede 16, náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v triede 16.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných telefónov, reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby), prenájom reklamných materiálov, inzercia výrobkov a služieb, sprostredkovanie obchodných služieb; public relations; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
36 - Finančné informácie; správcovstvo; grantová činnosť (finančné sponzorstvo); zriaďovanie fondov; zhromažďovanie finančných prostriedkov a finančné zabezpečovanie aktivít zameraných na vzdelávanie, dobročinné, humanitárne, ekologické a sociálne účely, na podporu kultúry, detí, mládeže a športu, organizovanie verejných zbierok; organizovanie dobročinných zbierok; nadačná činnosť v oblasti financovania; hodnotenie fungovania nadácií v oblasti financovania.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov), činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov, služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby), poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line, poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu, prenájom videoprístrojov a audioprístrojov, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete, publikácia textov (okrem reklamných a náborových), poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok, informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu, tvorba rozhlasových programov, fotografická reportáž, nahrávanie videopások, vydávanie kníh, organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely), organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely), organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov, rozhlasová zábava, on-line poskytovanie počítačových hier (počítačových sietí), prekladateľské služby.
42 - Architektonické poradenstvo; módne dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach; interiérová výzdoba; kontrola kvality; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; overovanie pravosti umeleckých diel, priemyselné dizajnérstvo; umelecký dizajn; navrhovanie dizajnu reklamných predmetov.
45 - Spravovanie autorských práv. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.01.08, 02.01.23, 27.05.12, 27.05.22, 29.01.04, 02.01.16 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MONARCH, akciová spoločnosť; Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.; Dostojevského rad 5, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.02.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5125-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2013 217,00 EUR
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2013 17,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2022 106,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5125-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 18.02.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.02.2013 Type Delivered
Plná moc 20.02.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.03.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.03.2013 Type Payment
výsledok rešerše 22.04.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.04.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 03.05.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.05.2013 Type Delivered
vyžiadanie doplatku 15.05.2013 Type Sent document
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.05.2013 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 29.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.10.2022 Type Delivered
Plná moc 12.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 12.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Type Sent document
POZ 5125-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2022 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o. Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku