Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5107-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233255 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5107-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahrané nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EMMA, časopis pre dôverný rozhovor 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  21.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Obnovené ochranné známky 11.08.2021 15/2021 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5107-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5107-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.02.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 02.05.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 02.05.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2012 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
9a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
9b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
9c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
11 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
12 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
13a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
13b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
13c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
16 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
18a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
18b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
18c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
19a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
19b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
19c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
21 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
21b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
23a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
23b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
23c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
23d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
24 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.06.2021 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.06.2021 Typ Doručené
28 Podanie inde neuvedené 30.06.2021 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.07.2021 Typ Odoslané
29 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 30.07.2021 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2021 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
31a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
31b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
31c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
31d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
31e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
31f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
31g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
32 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5107-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku