Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5092-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  238360 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5092-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.02.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.12.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Reklama; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; propagácia výhercov súťaže alebo ankety; analýzy ekonomické; makroekonomické analýzy; obchodné a podnikateľské analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; marketingové štúdie; poradenstvo v uvedených službách; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35.
41 - Organizovanie súťaží; vyhlasovanie výsledkov súťaží; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí; organizovanie spoločenských akcií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; publikovanie článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vyučovanie, vzdelávanie; výcvik; výroba informačných blokov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.02, 26.11.13, 24.15.03, 24.15.11, 24.17.97, 29.01.01, 29.01.08, 27.99.10, 27.99.21 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  04.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2014 07/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.12.2014 12/2014 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5092-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5092-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.02.2014 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.02.2014 Typ Doručené
1b Plná moc 04.02.2014 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.03.2014 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.04.2014 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 29.04.2014 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.11.2014 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
6a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
6b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
6c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
8 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
10 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
11 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
14 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
14a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
14b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
14c Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
16a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
16b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
19 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Typ Platba
21 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
23 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 14.10.2016 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
26 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
26b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
26c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
27 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
28 všeobecný referátnik 25.02.2019 Typ Odoslané
29 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
29a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
29b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
29c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
30 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 07.06.2019 Typ Odoslané
31 vnútrospisový list 21.06.2019 Typ Interné listy
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
32a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
32b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
35a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
35b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
35c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
35d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
35e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
35f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
35g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
36 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
37 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
38 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5092-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku