Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5092-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236172 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5092-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 09, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové závlačkové spony.
07 - Servisné zdvíhacie zariadenia pre motorové vozidlá, najmä pojazdné hydraulické zdvíhacie zariadenia, stranové zdvíhacie zariadenia, vyklápacie ramenové zdvíhacie zariadenia, hydraulické rozpínacie zariadenia.
09 - Servisné kontrolné prístroje pre motorové vozidlá; skúšobné prístroje (nie na lekárske účely); meradlá; stanice na skúšanie bŕzd osobných automobilov; stanice na skúšanie bŕzd úžitkových vozidiel; bezdrôtový krokomer (merač ovládania sily na pedál); prístroje na kontrolu svetlometov (regloskopy); prístroje na kontrolu geometrie riadenia pre osobné automobily a úžitkové vozidlá.
37 - Opravy a údržba tachografov; opravy a údržba prístrojov na kontrolu geometrie riadenia pre osobné automobily a úžitkové vozidlá; opravy a údržba regloskopov.
42 - Overovanie tachografov; atest regloskopov a prístrojov na kontrolu geometrie riadenia pre osobné automobily a úžitkové vozidlá, odborné služby technikov v oblasti autoservisných zariadení, prístrojov a príslušenstva pre stanice technickej kontroly (STK) a autoservisy; kalibrovanie (meranie). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.05.02, 26.05.19, 26.05.24, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žltá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MOTEX, výrobní družstvo Praha; Černokostelecká 569/118, 108 00 Praha 10 - Malešice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
 
POZ 5092-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2013 200,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5092-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 07.02.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.02.2013 Typ Platba
Plná moc 14.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.02.2013 Typ Doručené
výsledok rešerše 24.05.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.05.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.06.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.06.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 01.07.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 14.02.2014 Typ Doručené
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 04.03.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
POZ 5092-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku