Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 509-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  509-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky.
05 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje.
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku);lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; štetce; učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky.
18 - Koža a koženka; kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest.
40 - Spracovanie a úprava materiálov; recyklácia odpadu; čistenie vzduchu a úprava vody; tlač, tlačenie; konzervovanie potravín a nápojov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.13, 01.13.15, 26.11.12, 26.99.06, 29.01.03, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZDRAVÝ ŽIVOT HEALTH, a. s.; Nábrežná 5, 971 01 Prievidza 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.; Štúrova 11, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 509-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 509-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.02.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2021 Typ Interné listy
POZ 509-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku