Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5081-2012
(111)  Trademark Number  233247 
(151)  Registration Date  14.09.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.02.2022 
(210)  Application Number  5081-2012 
(220)  Application Date  09.02.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.06.2012 
(450)  Publication of Registration Date  05.11.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahraté nosiče dát, informácií, zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov patriace do tejto triedy; publikácie v elektronickej forme; online dostupné publikácie; softvér na nosičoch; elektronicky šírené informačné materiály; časopisy, knihy, učebnice, obchodné a odborné publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Tlačoviny; publikácie periodické aj neperiodické; časopisy; knihy, učebnice, katalógy; brožúry; informačné materiály; prospekty; plagáty; ilustrácie, fotografie; písacie potreby; obaly a obalové materiály patriace do tejto triedy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16, poskytované aj online; maloobchodné služby s tovarmi v triedach 9 a 16, poskytované aj online formou; marketing; poskytovanie obchodných a reklamných služieb aj prostredníctvom internetu; distribúcia vzoriek; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; reklamná a inzertná činnosť; podpora predaja; elektronická inzercia; online reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu; usporadúvanie a organizácia veľtrhov na obchodné a reklamné účely; zásielkové reklamné služby, rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); výber tovaru prostredníctvom katalógu; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; sprostredkovateľská obchodná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v triedach 9 a 16; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38, 39 a 41.
38 - Poskytovanie online prístupu k informačným zdrojom; informačné kancelárie online; šírenie elektronických informácií, tlačovín, časopisov, periodík, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových v elektronickej podobe, tiež prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov; výmena elektronických správ a informácií; šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet a súťaží.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; tvorba audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, dátových súborov vrátane ich elektronickej podoby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); korektúry textov; prekladateľské služby; zabezpečovanie kultúrnych, vzdelávacích a zábavných podujatí; vzdelávacia, kultúrna a zábavná činnosť; prezentácia vzdelávacích, umeleckých a literárnych diel; klubové služby vzdelávacie a zábavné; usporadúvanie nekomerčných výstav. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.05, 26.04.24, 25.05.02, 27.01.02, 25.07.17 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.; Sasinkova 5, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.02.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 5081-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5081-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.02.2012 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 09.02.2012 Type Delivered
2 Plná moc 10.02.2012 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.02.2012 Type Payment
4 výsledok rešerše 23.04.2012 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.04.2012 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2012 Type Sent document
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2021 Type Delivered
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.11.2021 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Type Sent document
POZ 5081-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku