Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5081-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233247 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5081-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče dát, informácií, zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov patriace do tejto triedy; publikácie v elektronickej forme; online dostupné publikácie; softvér na nosičoch; elektronicky šírené informačné materiály; časopisy, knihy, učebnice, obchodné a odborné publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Tlačoviny; publikácie periodické aj neperiodické; časopisy; knihy, učebnice, katalógy; brožúry; informačné materiály; prospekty; plagáty; ilustrácie, fotografie; písacie potreby; obaly a obalové materiály patriace do tejto triedy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16, poskytované aj online; maloobchodné služby s tovarmi v triedach 9 a 16, poskytované aj online formou; marketing; poskytovanie obchodných a reklamných služieb aj prostredníctvom internetu; distribúcia vzoriek; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; reklamná a inzertná činnosť; podpora predaja; elektronická inzercia; online reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu; usporadúvanie a organizácia veľtrhov na obchodné a reklamné účely; zásielkové reklamné služby, rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); výber tovaru prostredníctvom katalógu; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; sprostredkovateľská obchodná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v triedach 9 a 16; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38, 39 a 41.
38 - Poskytovanie online prístupu k informačným zdrojom; informačné kancelárie online; šírenie elektronických informácií, tlačovín, časopisov, periodík, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových v elektronickej podobe, tiež prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov; výmena elektronických správ a informácií; šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet a súťaží.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; tvorba audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, dátových súborov vrátane ich elektronickej podoby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); korektúry textov; prekladateľské služby; zabezpečovanie kultúrnych, vzdelávacích a zábavných podujatí; vzdelávacia, kultúrna a zábavná činnosť; prezentácia vzdelávacích, umeleckých a literárnych diel; klubové služby vzdelávacie a zábavné; usporadúvanie nekomerčných výstav. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.05, 26.04.24, 25.05.02, 27.01.02, 25.07.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.; Sasinkova 5, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 5081-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5081-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.02.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.02.2012 Typ Doručené
2 Plná moc 10.02.2012 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.02.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.04.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.04.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2012 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2021 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.11.2021 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 5081-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku