Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 508-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  508-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Fotografie; papier a lepenka; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku);plastové fólie a vrecká na balenie; tlačoviny; učebné a vyučovacie pomôcky; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; tlače (rytiny); orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické);spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; noviny; periodiká; zaraďovače, šanóny (na voľné listy);gumené pásky na kancelárske použitie; podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; útržkové bloky; brožúry; zošity; poznámkové zošity; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kartón, lepenka; katalógy; zoraďovače (kancelárske potreby); knihy; obaly (papiernický tovar);obálky (papiernický tovar);písacie potreby; šablóny (kancelárske potreby);časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; brožované knihy; papierové vreckovky; školské tabule; perá (kancelárske potreby);časopisy (periodiká);papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; papierové alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; oznámenia (papiernický tovar);písacie súpravy (papiernický tovar);obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; letáky; tlačené poukážky; papierové stolové vlajky; menovky (kancelárske potreby);obaly na knihy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; baretky; čiapky; goliere (časti odevov); nákrčníky; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; šilty; opasky (časti odevov); župany; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; snímateľné goliere; kostýmy, obleky; kravaty; motýliky; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; vesty; športové tričká, dresy; zástery; papuče; vrecká na odevy; šatky (na krk); tričká; vreckovky do saka; šilty (pokrývky hlavy);športové tielka; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; šatky (na hlavu); masky na spanie; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy).
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; prepisovanie správ (kancelárske práce); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd a výplatných listín; vypracovávanie daňových priznaní; spracovanie textov; spracovanie textov online; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; podávanie daňových priznaní; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; finančné a účtovné audity; cielený marketing; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; komerčné lobistické služby; reklama formou ďakovných listov; poradenstvo v oblasti kvality vedenia účtovníctva (účtovné poradenstvo).
36 - Daňové odhady (služby); finančné a daňové ohodnocovanie (finančné služby); finančné riadenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; likvidácia podnikov (finančné služby); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti; finančné poradenstvo v oblasti finančného riadenia; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančný výskum.
41 - Vzdelávanie; športová a kultúrna činnosť; zábava; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; vzdelávanie; vydávanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie koncertov; koučovanie (školenie); školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); tvorba videozáznamov na podujatiach; individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.03.13, 27.05.03, 26.01.06, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ProFuturion accounting s.r.o.; Betliarska 22, 851 07 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Soňa Surmová, LL.M., advokát; P.O.Box 125, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 508-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 508-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.02.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 22.02.2021 Typ Doručené
1c Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 22.02.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 22.02.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 22.02.2021 Typ Doručené
1f Osvedčovacia doložka 22.02.2021 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 22.02.2021 Typ Doručené
1h Osvedčovacia doložka 22.02.2021 Typ Doručené
1i Výpis z obchodného registra 22.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.02.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2021 Typ Interné listy
POZ 508-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku