Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 508-2017
(111)  Trademark Number  246180 
(151)  Registration Date  22.11.2017 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  508-2017 
(220)  Application Date  03.03.2017 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.08.2017 
(450)  Publication of Registration Date  04.01.2018 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Mikrofóny; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; diaľkové ovládače; telefónne mikrofóny; vysielače (telekomunikácie); magnetické disky; pružné disky; videorekordéry; počítačové klávesnice; integrované obvody; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové meniče diskov; mikroprocesory; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; prehrávače kompaktných diskov; videotelefóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; slúchadlá; DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; 3D okuliare; mobilné telefóny; digitálne tabule; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; ochranné fólie na obrazovky počítačov; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; elektrické a elektronické prístroje dodávajúce efekty hudobným nástrojom; zvukové rozhrania; ekvalizéry (zariadenia na úpravu zvuku); reproduktory nízkych frekvencií; ochranné fólie na smartfóny; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; elektronické interaktívne tabule; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; mixážne pulty; elektronické diaľkové ovládače ako prívesky na klúče; elektronické partitúry (sťahovateľné).
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu; elektronické monitorovanie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov prostredníctvom internetu.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); registrácia doménových mien (právne služby); online služby sociálnych sietí; správa licencií (právne služby); dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); prenájom názvov internetových domén. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Amiga 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Zahurančík Ján, Mgr. ; Holubyho 4398/30, 921 01 Piešťany 1; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  16.07.2019 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.07.2019 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  vzdaním sa práva na OZ majiteľom 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2017 8/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2018 1/2018 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 03.09.2019 9/2019 MA3M
 
POZ 508-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2017 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 508-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.03.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2017 Type Payment
výsledok rešerše 24.04.2017 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 05.05.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.07.2017 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 07.07.2017 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 12.07.2017 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.12.2017 Type Sent document
Oznámenie o vzdaní sa ochrannej známky 11.07.2019 Type Delivered
oznámenie o zániku OZ 08.08.2019 Type Sent document
POZ 508-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku