Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 508-2017
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  508-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.03.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Mikrofóny; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; diaľkové ovládače; telefónne mikrofóny; vysielače (telekomunikácie); magnetické disky; pružné disky; videorekordéry; počítačové klávesnice; integrované obvody; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové meniče diskov; mikroprocesory; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; prehrávače kompaktných diskov; videotelefóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; slúchadlá; DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; 3D okuliare; mobilné telefóny; digitálne tabule; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; ochranné fólie na obrazovky počítačov; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; elektrické a elektronické prístroje dodávajúce efekty hudobným nástrojom; zvukové rozhrania; ekvalizéry (zariadenia na úpravu zvuku); reproduktory nízkych frekvencií; ochranné fólie na smartfóny; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; elektronické interaktívne tabule; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; mixážne pulty; elektronické diaľkové ovládače ako prívesky na klúče; elektronické partitúry (sťahovateľné).
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu; elektronické monitorovanie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov prostredníctvom internetu.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); registrácia doménových mien (právne služby); online služby sociálnych sietí; správa licencií (právne služby); dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); prenájom názvov internetových domén. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Znenie ochrannej známky  Amiga 
(540)  Reprodukcia známky    
(550)  Druh známky  slovná 
(554)  Trojrozmerná známka   Nie 
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Členovia združenia podnikateľov   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zahurančík Ján, Mgr. ; Holubyho 4398/30, 921 01 Piešťany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2017 08/2017 BA3M
 
POZ 508-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 508-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.03.2017 Typ Doručené
2 10 Pop. za Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.03.2017 Typ Platba
3 výsledok rešerše 24.04.2017 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 05.05.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.07.2017 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 07.07.2017 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.07.2017 Typ Interné listy
POZ 508-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku