Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 508-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  246180 
(151)  Dátum zápisu  22.11.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  508-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.03.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Mikrofóny; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; diaľkové ovládače; telefónne mikrofóny; vysielače (telekomunikácie); magnetické disky; pružné disky; videorekordéry; počítačové klávesnice; integrované obvody; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové meniče diskov; mikroprocesory; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; prehrávače kompaktných diskov; videotelefóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; slúchadlá; DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; 3D okuliare; mobilné telefóny; digitálne tabule; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; ochranné fólie na obrazovky počítačov; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; elektrické a elektronické prístroje dodávajúce efekty hudobným nástrojom; zvukové rozhrania; ekvalizéry (zariadenia na úpravu zvuku); reproduktory nízkych frekvencií; ochranné fólie na smartfóny; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; elektronické interaktívne tabule; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; mixážne pulty; elektronické diaľkové ovládače ako prívesky na klúče; elektronické partitúry (sťahovateľné).
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu; elektronické monitorovanie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov prostredníctvom internetu.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); registrácia doménových mien (právne služby); online služby sociálnych sietí; správa licencií (právne služby); dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); prenájom názvov internetových domén. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Amiga 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zahurančík Ján, Mgr. ; Holubyho 4398/30, 921 01 Piešťany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  16.07.2019 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.07.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  vzdaním sa práva na OZ majiteľom 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2017 8/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2018 1/2018 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 03.09.2019 9/2019 MA3M
 
POZ 508-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2017 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 508-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.03.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2017 Typ Platba
výsledok rešerše 24.04.2017 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 05.05.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.07.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 07.07.2017 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.07.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.12.2017 Typ Odoslané
Oznámenie o vzdaní sa ochrannej známky 11.07.2019 Typ Doručené
oznámenie o zániku OZ 08.08.2019 Typ Odoslané
POZ 508-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku