Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5078-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  237541 
(151)  Dátum zápisu  17.06.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.02.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5078-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.10.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná a propagačná činnosť; prieskum trhu; činnosť reklamných agentúr; činnosť komerčnej informačnej kancelárie; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie predaja leteniek; sprostredkovateľské služby v doprave a preprave; sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb; sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb prostredníctvom internetu a mobilnej telekomunikačnej siete; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35.
39 - Služby spojené s cestovaním, služby cestovnej kancelárie týkajúce sa zabezpečovania dopravy osôb; služby v doprave a preprave; rezervácie a predaj leteniek; rezervácie a predaj leteniek online; zaisťovanie leteniek; prenájom vozidiel; informácie o doprave; dopravné informácie ohľadom ciest, taríf, cestovných poriadkov; preprava cestujúcich; autobusová doprava; automobilová preprava; vzdušná doprava; rezervácia v doprave; organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov; osobná doprava; doručovacie služby; kuriérne služby; kuriérske služby; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácia zájazdov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 39.
43 - Služby spojené s ubytovaním a stravovaním; rezervácia a predpredaj ubytovacích miest; reštauračná a hotelová činnosť; služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v triede 43; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 43. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  pelikan.sk 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  pelicantravel.com s.r.o.; Pribinova 17954/10, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2014 8/2014 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 04.09.2014 9/2014 XC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2015 1/2015 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.02.2021 4/2021 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 5078-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2011 182,00 EUR 14.11.2011 16,50 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 25.11.2011 26,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.07.2012 16,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2014 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.01.2021 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5078-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.02.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.03.2011 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.03.2011 Typ Platba
výsledok rešerše 28.03.2011 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.05.2011 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 26.07.2011 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.07.2011 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.08.2011 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku 20.10.2011 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.11.2011 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 25.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.11.2011 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.02.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 08.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 08.06.2012 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.06.2012 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.07.2012 Typ Platba
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 14.05.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení námietkového konania (späťvzatie) 23.05.2014 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 05.06.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.06.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 18.07.2014 Typ Doručené
pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 11.08.2014 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 14.08.2014 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 25.09.2014 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.12.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 19.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.01.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 08.02.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.01.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 25.01.2021 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.02.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 5078-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.11.2014 pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.com s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2022 pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.com s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku