Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5077-2011
(111)  Trademark Number  230626 
(151)  Registration Date  19.09.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5077-2011 
(220)  Application Date  11.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.06.2011 
(450)  Publication of Registration Date  04.11.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 39, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklamná a propagačná činnosť; prieskum trhu; činnosť reklamných agentúr; činnosť komerčnej informačnej kancelárie; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, obchodné sprostredkovanie hotelierskych a reštauračných služieb.
39 - Služby spojené s cestovaním obsiahnuté v triede 39; služby cestovnej kancelárie týkajúce sa zabezpečovania dopravy osôb; organizovanie ciest; služby v doprave a preprave; rezervácie a predaj leteniek; rezervácie a predaj leteniek prostredníctvom internetu a telekomunikačnej siete; zaisťovanie leteniek; prenájom vozidiel; dopravné informácie ohľadom ciest, taríf, cestovných poriadkov; autobusová doprava; automobilová preprava; rezervácia v doprave; doručovacie služby; kuriérne služby; kuriérske služby; organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov; osobná doprava; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácia miesteniek na cestovanie prostredníctvom internetu a telekomunikačnej siete; sprostredkovanie predaja leteniek; sprostredkovanie predaja leteniek prostredníctvom internetu a telekomunikačnej siete; sprostredkovateľské služby v doprave a preprave; sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb; sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb prostredníctvom internetu a mobilnej telekomunikačnej siete; preprava a sprevádzanie cestujúcich; organizovanie ciest; rezervácia zájazdov.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a vedenie kolokvií, koncertov, konferencií, kongresov, seminárov a sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, športových súťaží, živých vystúpení; informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; služby na oddych a rekreáciu.
43 - Služby spojené s ubytovaním a stravovaním; rezervácia a predpredaj ubytovacích miest; rezervácia a predpredaj ubytovacích miest prostredníctvom internetu a telekomunikačnej siete; reštauračná a hotelová činnosť; poskytovanie prechodného ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; poradenstvo v oblasti hotelierskych služieb, prechodného ubytovania a stravovania; služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v triede 43. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.05.19, 03.05.20, 24.17.02, 27.05.15, 29.01.07, 04.05.13, 26.02.05 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  hnedá, sivá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  pelicantravel.com s.r.o.; Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  11.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.06.2011 06/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2011 11/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 5077-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5077-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.02.2011 Type Delivered
1a Plná moc 11.02.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 10.03.2011 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.03.2011 Type Sent document
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2011 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 01.04.2011 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.04.2011 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.09.2011 Type Sent document
9 Výpoveď plnej moci 19.01.2016 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.01.2016 Type Delivered
11 všeobecný referátnik 08.02.2016 Type Sent document
12 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Type Sent document
13 všeobecný referátnik 17.02.2016 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
14a Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
14b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.06.2020 Type Delivered
POZ 5077-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku