Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5077-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230626 
(151)  Dátum zápisu  19.09.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5077-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.06.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná a propagačná činnosť; prieskum trhu; činnosť reklamných agentúr; činnosť komerčnej informačnej kancelárie; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, obchodné sprostredkovanie hotelierskych a reštauračných služieb.
39 - Služby spojené s cestovaním obsiahnuté v triede 39; služby cestovnej kancelárie týkajúce sa zabezpečovania dopravy osôb; organizovanie ciest; služby v doprave a preprave; rezervácie a predaj leteniek; rezervácie a predaj leteniek prostredníctvom internetu a telekomunikačnej siete; zaisťovanie leteniek; prenájom vozidiel; dopravné informácie ohľadom ciest, taríf, cestovných poriadkov; autobusová doprava; automobilová preprava; rezervácia v doprave; doručovacie služby; kuriérne služby; kuriérske služby; organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov; osobná doprava; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácia miesteniek na cestovanie prostredníctvom internetu a telekomunikačnej siete; sprostredkovanie predaja leteniek; sprostredkovanie predaja leteniek prostredníctvom internetu a telekomunikačnej siete; sprostredkovateľské služby v doprave a preprave; sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb; sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb prostredníctvom internetu a mobilnej telekomunikačnej siete; preprava a sprevádzanie cestujúcich; organizovanie ciest; rezervácia zájazdov.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a vedenie kolokvií, koncertov, konferencií, kongresov, seminárov a sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, športových súťaží, živých vystúpení; informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; služby na oddych a rekreáciu.
43 - Služby spojené s ubytovaním a stravovaním; rezervácia a predpredaj ubytovacích miest; rezervácia a predpredaj ubytovacích miest prostredníctvom internetu a telekomunikačnej siete; reštauračná a hotelová činnosť; poskytovanie prechodného ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; poradenstvo v oblasti hotelierskych služieb, prechodného ubytovania a stravovania; služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v triede 43. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.05.19, 03.05.20, 24.17.02, 27.05.15, 29.01.07, 04.05.13, 26.02.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  hnedá, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  pelicantravel.com s.r.o.; Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.06.2011 06/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2011 11/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 5077-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5077-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.02.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 11.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.03.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.03.2011 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 01.04.2011 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.04.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.09.2011 Typ Odoslané
9 Výpoveď plnej moci 19.01.2016 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.01.2016 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 08.02.2016 Typ Odoslané
12 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
13 všeobecný referátnik 17.02.2016 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.06.2020 Typ Doručené
POZ 5077-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku