Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5075-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230408 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5075-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Informácie, dáta a databázy na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, multimediálne aplikácie, najmä elektronické informačné katalógy, časopisy a periodiká, knihy v elektronickej podobe, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru na CD a DVD diskoch a magnetických nosičoch, počítačový softvér.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické a neperiodické publikácie na papierových nosičoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosičoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolepky, knihárske výrobky, informačné a propagačné výrobky z papiera vrátane dekoračných predmetov z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál z papiera a baliace fólie z plastu, papierové a plastové vrecká a tašky, kancelárske potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodných kontaktov, reklamná a propagačná činnosť, poskytovanie obchodných informačných produktov, napr. multimediálnych informácií na reklamné a obchodné účely vrátane ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť vrátane online inzercie a prezentácie používateľov v počítačovej sieti internet, obchodné využitie siete internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-biznisu, vydávanie reklamných a/alebo náborových textov, propagačných a inzertných tlačovín, rozširovanie reklamných a/alebo inzertných materiálov, obchodný prieskum a analýza trhu, marketing, organizácia reklamných a obchodných predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane obchodných výstav a ich sprievodných akcií, napr. komerčných módnych prehliadok, distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely, obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem, obchodný a podnikateľský informačný servis, obchodné poradenské a konzultačné služby.
38 - Šírenie elektronických informácií, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. elektronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov, výmena elektronických správ a informácií, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitov, šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet a súťaží, odborná informačná a poradenská činnosť v daných odboroch.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických a neperiodických publikácií, najmä spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov, a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov pre rozhlasové a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav, informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania, záujmovej činnosti a spoločenských aktivít. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Žiť vitálne 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAFRA Slovakia, a.s.; Nobelova 34, 836 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2011 05/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2011 10/2011 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.04.2019 04/2019 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.12.2020 12/2020 TC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 5075-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5075-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.02.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 11.02.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.02.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.03.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.03.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 10.03.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.03.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.08.2011 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 14.12.2018 Typ Doručené
7a Osvedčovacia doložka 14.12.2018 Typ Doručené
7b Žiadosť o zápis prevodu 14.12.2018 Typ Doručené
7c Osvedčovacia doložka 14.12.2018 Typ Doručené
7d Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
7e Osvedčovacia doložka 14.12.2018 Typ Doručené
7f Výpis z obchodného registra 14.12.2018 Typ Doručené
7g Výpis z obchodného registra 14.12.2018 Typ Doručené
7h Osvedčovacia doložka 14.12.2018 Typ Doručené
7i Príloha inde neuvedená 14.12.2018 Typ Doručené
7j Osvedčovacia doložka 14.12.2018 Typ Doručené
7k Príloha inde neuvedená 14.12.2018 Typ Doručené
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2018 Typ Platba
9 Doplnenie materiálov 18.02.2019 Typ Doručené
9a Plná moc 18.02.2019 Typ Doručené
9b Osvedčovacia doložka 18.02.2019 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 18.02.2019 Typ Doručené
9d Oznámenie k poplatkom 18.02.2019 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 14.03.2019 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.06.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 22.09.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 22.09.2020 Typ Doručené
12b Výpis z obchodného registra 22.09.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.09.2020 Typ Doručené
13a Plná moc 22.09.2020 Typ Doručené
13b Výpis z obchodného registra 22.09.2020 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2020 Typ Odoslané
POZ 5075-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.03.2019 MAFRA Slovakia Print, s.r.o. BAUER MEDIA SK v.o.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.03.2019 HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.10.2020 MAFRA Slovakia, a.s. MAFRA Slovakia Print, s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 22.10.2020 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku