Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5070-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230905 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5070-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové nahrávky (disky); zvukové nahrávky (nosiče); kompaktné disky.
16 - Albumy; plagáty; periodiká; prospekty; katalógy; knihy; papiernický tovar; potreby (písacie).
35 - Organizovanie propagačných, agentážnych a náborových činností.
41 - Organizovanie kultúrnych akcií vrátane sprevádzajúcich aktivít; vydávanie videokaziet, CD, knižných a podobných publikácií s výnimkou reklamných a náborových; nahrávanie na videopásky; nahrávanie zvukových nahrávok; ozvučovacie služby na zábavné, športové a kultúrne účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.01, 16.01.14, 19.11.09, 26.11.13, 27.05.22, 02.01.16, 27.03.15, 27.99.07, 27.99.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Turi Nagy Martin, Ing. PhD.; Palkovičova 18, 821 08 Bratislava; SK;
Németh Róbert, Ing.; Fraňa Kráľa 7, 811 05 Bratislava; SK;
Jurík Kristián; Líščie nivy 10, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  08.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 5070-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5070-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 08.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.02.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 25.03.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.03.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 17.05.2011 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.05.2011 Typ Doručené
6 vyžiadanie doplatku 23.05.2011 Typ Odoslané
7 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.06.2011 Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 09.06.2011 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Typ Doručené
POZ 5070-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku