Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5067-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230402 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5067-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Prípravky na ničenie buriny a hubenie škodlivých zvierat, insekticídy, herbicídy, fungicídy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ABILIS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim am Rhein; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  04.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2011 05/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2011 10/2011 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 5067-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5067-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.02.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 04.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 16.02.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 23.03.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.08.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 04.09.2019 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 04.09.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 04.09.2019 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2019 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2019 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.06.2020 Typ Doručené
POZ 5067-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.10.2019 Bayer Intellectual Property GmbH Bayer Aktiengesellschaft
2 Zápis alebo zmena zástupcu 29.10.2019 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku