Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 506-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  506-2021 
(220)  Application Date  22.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  36 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; prenájom nehnuteľností; analýzy poistenia; prieskum poistných rizík; expertízy poistných rizík a poistných zmlúv; úverové agentúry; služby subskripcie (predplácania) poistení; poisťovacia činnosť pre odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie poistenia; činnosť zameraná na predchádzanie škodám (zábranná činnosť); poistenie všetkých druhov majetku; poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickými, ale aj právnickými osobami; nemocenské pripoistenie; dôchodkové pripoistenie; zdravotné poistenie; finančné riadenie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné sponzorstvo; finančný lízing; finančné záručné služby; kapitálové investície; ručenie; konzultačné služby v poisťovníctve; finančné konzultačné služby; správa nehnuteľností; poistenie proti nehodám; poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu; finančné oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení; uzatváranie poistiek; aktuárske služby (poistno-matematické); poistné poradenstvo týkajúce sa poistných rizík; prenájom kancelárskych priestorov; finančné riadenie; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); uzatváranie poistných zmlúv proti veľkým priemyselným rizikám; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; zriaďovanie fondov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  28.07, 24.17.19, 27.05.15, 26.11.08, 27.05.11, 29.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group; Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 506-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 506-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 22.02.2021 Type Delivered
1b Plná moc 22.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2021 Type Payment
5 výsledok rešerše 01.03.2021 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2021 Type Internal Letter
POZ 506-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku