Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 506-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  506-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; prenájom nehnuteľností; analýzy poistenia; prieskum poistných rizík; expertízy poistných rizík a poistných zmlúv; úverové agentúry; služby subskripcie (predplácania) poistení; poisťovacia činnosť pre odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie poistenia; činnosť zameraná na predchádzanie škodám (zábranná činnosť); poistenie všetkých druhov majetku; poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickými, ale aj právnickými osobami; nemocenské pripoistenie; dôchodkové pripoistenie; zdravotné poistenie; finančné riadenie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné sponzorstvo; finančný lízing; finančné záručné služby; kapitálové investície; ručenie; konzultačné služby v poisťovníctve; finančné konzultačné služby; správa nehnuteľností; poistenie proti nehodám; poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu; finančné oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení; uzatváranie poistiek; aktuárske služby (poistno-matematické); poistné poradenstvo týkajúce sa poistných rizík; prenájom kancelárskych priestorov; finančné riadenie; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); uzatváranie poistných zmlúv proti veľkým priemyselným rizikám; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; zriaďovanie fondov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  28.07, 24.17.19, 27.05.15, 26.11.08, 27.05.11, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group; Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 506-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 506-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 22.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 01.03.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2021 Typ Interné listy
POZ 506-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku