Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5054-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  220079 
(151)  Dátum zápisu  11.12.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.01.2017 
(210)  Číslo prihlášky  5054-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.01.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.09.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.02.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 35, 36, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stavebné, zemné, cestné a poľnohospodárske stroje a zariadenia; dozéry, pásové dozéry, rýpadlá, pásové rýpadlá, kolesové rýpadlá, kĺbové rýpadlá - nakladače, rýpadlá - nakladače, grejdre, kolesové nakladače, kĺbové kolesové nakladače, šmykom riadené nakladače, teleskopické manipulátory, ťahačové valce, tendemové valce, kombinované valce, vibračné valce, vedené valce, pneumatické valce, jednosmerné a obojsmerné vibračné dosky, vibračné nohy, kompaktory pevného odpadu, frézy, hydraulické demolačné kladivá, elektrické a pneumatické kladivá, dumpre, čerpadlá na betón, miešače betónu, univerzálne dokončovacie stroje, betónové miešačky, buldozéry, žeriavy; časti strojov; súkolesia a prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov pre pozemné vozidlá; prevody strojov, prevody s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá; kolesá, ozubené kolesá ako časti strojov.
35 - Reklama; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; maloobchodný predaj tovarov uvedených v triede 7; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 7; poskytovanie obchodných informácií, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37.
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania; finančný lízing, informácie o finančnom lízingu; informácie o poistení, sprostredkovanie poistenia.
37 - Montáž, údržba a opravy strojov; údržba, opravy a servis strojov uvedených v triede 7; poskytovanie informácií o opravách; opravy zámkov; prenájom strojov a zariadení uvedených v triede 7; požičiavanie strojov a zariadení uvedených v triede 7. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 26.04.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HYDREX, s.r.o.; Partizánska ul. č. 1877, Hriňová 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  976983 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  01. 02. 2008 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; DE; FR; HU; IT; PL; RU; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.09.2007 9/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.02.2008 2/2008 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 05.03.2008 3/2008 XC3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.12.2008 12/2008 XA3M
5 Obnovené ochranné známky 03.05.2017 5/2017 ND3M
 
POZ 5054-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2007 3 800,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 12.03.2008 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.02.2017 75,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5054-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.01.2007 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.01.2007 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.02.2007 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.02.2007 Typ Platba
výsledok rešerše 30.05.2007 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.06.2007 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.07.2007 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 24.07.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 14.01.2008 Typ Doručené
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 01.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o opravu 06.02.2008 Typ Doručené
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 04.03.2008 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 14.03.2008 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 31.03.2008 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 31.03.2008 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 31.03.2008 Typ Odoslané
List z OMPI 27.05.2008 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 18.08.2008 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 25.08.2008 Typ Odoslané
List z OMPI 10.09.2008 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 17.09.2008 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 23.09.2008 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 23.10.2008 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 24.10.2008 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2008 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 08.04.2009 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 12.05.2009 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 23.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 29.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 29.02.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.03.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.01.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.01.2017 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.02.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2017 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 15.02.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 14.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 14.12.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.01.2021 Typ Odoslané
POZ 5054-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.03.2016 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2021 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku