Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5053-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235177 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.01.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5053-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.01.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér, riadiaci softvér, technologický softvér.
35 - Zbieranie, zoraďovanie a vyhľadávanie informácií a údajov v počítačových databázach; systematizácia informácií a ich vkladanie do databáz; maloobchodné/veľkoobchodné služby s počítačovým softvérom.
42 - Programátorské práce, vypracovávanie programov na hromadné spracovanie dát; projektovanie informačných technológií počítačových databáz určených pre oblasť logistiky; tvorba a údržba počítačových systémov; prenájom počítačového softvéru; navrhovanie, vývoj, aktualizácia a výskum softvéru v oblasti technických vied; obnova a konverzia počítačových dát. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 26.11.12, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OLTIS Slovakia s.r.o.; Tomášikova 26, 821 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 04/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 09/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 5053-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5053-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.01.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.01.2012 Typ Doručené
1b Plná moc 27.01.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.02.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.02.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.03.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.03.2012 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.03.2012 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.06.2012 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.08.2012 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 23.10.2012 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 07.02.2013 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2013 Typ Odoslané
11 Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 19.05.2020 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 27.08.2021 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 27.08.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 27.08.2021 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.09.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5053-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2020 Kováčik Štefan
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.09.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku