Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5052-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  241724 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5052-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.01.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25, 28, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; softvér na tvorbu mobilných internetových aplikácií a klientskych rozhraní; vyzváňacie tóny, grafika a hudba sťahovateľné z globálnej počítačovej siete; dekoratívne magnety na chladničky; pásky s videohrami a počítačovými hrami; disky s videohrami a počítačovými hrami; kazety s videohrami a počítačovými hrami; zásuvné kazety s videohrami a počítačovými hrami; CD-ROM disky s videohrami a počítačovými hrami; výstupné videoherné prístroje na použitie s televízormi; softvér na videohry a počítačové hry; kinematografické a televízne filmy; filmy pre kiná majúce charakter športovej zábavy; gramofónové platne; nahrané kompaktné disky; nahrané videopásky; nahrané pásky do videokaziet; nahrané DVD disky a nahrané audiokazety (obsahujúce športovú zábavu); zásuvné kazety s programami pre interaktívne videohry a počítačové hry; podložky pod myš; fotoaparáty na jedno použitie; slnečné okuliare; puzdrá na slnečné okuliare; okuliarové sklá na predpis a puzdrá na optiku; puzdrá na okuliare a slnečné okuliare; osobné vysielačky, ochranné prilby; športové prilby; 3D okuliare; acidometre; acidometre na batérie; nabíjacie agregáty elektrických batérií; aktinometre; elektrické akumulátory; akustické trubice, zvukovody; akustické membrány; akustické konektory, zvukové poplašné zariadenia; elektrické akumulátory do vozidiel; platne do akumulátorov; akumulátorové skrine; akumulátorové nádoby; ampérmetre; amplióny, ozvučnice pre reproduktory; analyzátory plynov (prístroje na rozbor plynov); anemometre; vetromere; anódové batérie; anódy; antény; apertometre; antikatódy; astrofotografické objektívy; prístroje a zariadenia pre astronómiu; audiovizuálne prístroje a zariadenia na výučbu; automatické riadenie pre vozidla; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; hudobné mincové automaty; automaty na lístky; autorádia; azbestové zásteny pre požiarnikov; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; azbestové ochranné rukavice; nástroje na určovanie azimutu; meteorologické balóny; bankomaty; barometre; batérie, elektrické články; batérie na zapaľovanie; betatróny (urýchľovače elektrónov); bezpečnostné pásy, s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a športový výstroj; bleskoistky; bleskozvody; fotografické blesky; blikavé svetlá; bóje, svetelné majáky; signalizačné bóje; signálne bóje; značkovacie bóje; záchranné bóje; okuliare; okuliare proti slnku; okuliarové rámy; okuliarové šošovky; okuliarové retiazky; buzoly; smerové kompasy; bzučiaky; čítačky čiarových kódov; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; urýchľovače častíc; centrálne procesorové jednotky (procesory); chemické prístroje a zariadenia; chrániče pred prepätím; chrániče zubov; chromatografické prístroje na laboratórne účely; chronografy (zariadenia na zaznamenávanie času); elektronické pestúnky; čipové karty (karty s integrovaným obvodom); čipy (integrované obvody); DNA čipy; čističe nosičov zvukových záznamov; elektrické cievky; cievky (fotografia); indukčné cievky; elektromagnetické cievky; prepínač článkov (elektrina); články, elektrické batérie; galvanické články; solárne články; fotografické clony; clony objektívu; clony proti radiácii na priemyselné účely; clony (tienidlá) proti oslneniu; požiarnické člny a lode; kontaktné šošovky; optické šošovky; čítacie zariadenia v televízii; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie dát); respirátory na filtráciu vzduchu; strihacie zariadenia na filmy; exponované röntgenové filmy; kreslené filmy; exponované filmy; filmové kamery, rezacie prístroje na filmy; figuríny na testovanie nárazov; faxy, faxovacie prístroje; fakturovacie stroje; účtovacie stroje; expozimetre; exponované kinofilmy; ergometre; epidiaskopy; elektrónky (rádio); elektrónky; elektronické publikácie stiahnuteľné z telekomunikačnej siete; elektronické oznamovacie tabule; elektronické predradníky; elektronické etikety na tovar; elektronické diáre; elektrolyzéry; elektroluminiscenčné diódy (LED); elektrifikované ohrady; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie železničných uzlov; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie jednotky); elektricky vyhrievané ponožky; kryty na elektrické zásuvky; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); elektrické spojky, svorky, konektory; elektrické poplašné zvončeky; elektrické meniče; plášte na elektrické káble; elektrické káble; elektrické dverové zvončeky; elektrické drôty; dynamometre; dýchacie masky, s výnimkou masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou na umelé dýchanie; mriežky elektrických akumulátorov; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; filtre pre dýchacie masky; DVD prehrávače; držiaky fotografických kaziet; poistkové drôty zo zliatin kovov; telegrafné drôty; telefónne drôty; magnetické drôty; dozimetre; svetelné alebo mechanické dopravné značky; dopravné signalizačné semafory; dopravné kužele; zariadenie na evidenciu dochádzky; optické disky; magnetické disky; kompaktné disky (audio-video); diktovacie stroje; difrakčné zariadenia (mikroskopia); diaprojektory; rámčeky na diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; diapozitívy; diagnostické prístroje iné než na lekárske účely; detektory pravosti mincí; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory dymu; detektory; destilačné prístroje na vedecké účely; destilačné prístroje na laboratórne účely; integrované obvody; denzitometre; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; dekompresné komory; ďalekopisy; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; diaľkové ovládače; diaľkomery; telemetre, optické diaľkomery; ďalekohľady; cyklotróny; puzdrá na cvikre; cvikre; retiazky na cvikre; cukromery; fotografické filtre; filtre ultrafialových lúčov na fotografické účely; fluorescenčné štíty; fotoaparáty; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty a prístroje; leštiace zariadenia na fotografické snímky (pozitívy); tmavé komory (fotografia); lampy do tmavých komôr (fotografia); lampy do fotokomôr; fotometre; fotovoltické články, fotočlánky; prístroje a nástroje pre fyziku; galenitové kryštály (detektory); galvanometre; geodetické (zememeračské) nástroje; GPS (navigačné prístroje); gramofónové ramienka prenosky; prístroje na čistenie gramofónových platní; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; gramofóny; požiarne hadice; handsfree súpravy na telefóny; hasiace deky; hasiace prístroje; hasičské čerpadlá; hasičské vozy; heliografické prístroje; hlasovacie zariadenia; fotografické hľadáčiky; minútové presýpacie hodiny na použitie v kuchyni; parkovacie hodiny; hologramy; hranoly prizmy; hromozvody; rozprašovacie protipožiarne hubice; hubice požiarnych hadíc; hustomery; hydromery; refraktory; magnetické identifikačné karty; identifikačné kódované magnetické náramky; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; značkovacie vlákna na elektrické drôty; indikátory množstva; indikátory strát elektrickej energie; elektrické indukčné cievky; inklinometre, sklonomery; inkubátory na kultiváciu baktérií; invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu alebo vody; disková jednotka na počítače; ihly do fonografov; gramofónové ihly; jazdecké prilby; zachytávače iskier; poistky; koaxiálne káble; spojky na elektrické káble; štartovacie káble do motorov; káble z optických vlákien; kalibračné krúžky; stojančeky na orysovanie (stolárstvo); kalkulačky, vreckové kalkulačky; kancelárske stroje na dierovacie štítky; kapilárne rúrky; kódované magnetické karty; katódové protikorózne prístroje; katódy; kazety na mikroskopové sklíčka; kazety na videohry; laboratórne tégliky; strihacie zariadenia na kinofilmy; počítačové klávesnice; sponky na nos pre potápačov a plavcov; merače frekvencie; kódované identifikační magnetické náramky; kódované odomykacie karty; elektrické kolektory; optické kompaktné disky; posuvné meradlá; meradlá; meračský stôl (pomôcka pre zememeračov); elektrické meracie zariadenia; prístroje na meranie presnosti; metre; počítacie stroje; meracie prístroje; rýchlomery, tachometre; meniče diskov (do počítačov); membrány do vedeckých prístrojov; megafóny; medený drôt izolovaný; mechanizmy zariadení fungujúce na žetóny; mechanizmus na vkladanie diskov do počítača; mechanické značky; matematické prístroje; potápačské masky; ochranné masky; vákuové manometre; manometre (tlakomery); majáky, bóje svetelné; magnety ako dekorácia; magnety; videorekordéry; magnetofóny; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické nosiče dát; magnetické média; magnetické kódovacie zariadenia; logaritmické pravítka; lodné prístroje a nástroje; lodné kompasy; liehomery; letecké ochranné odevy; lasery, nie na lekárske účely; laptopy (počítače); laktodenzimetre, mliekomery; laboratórne podnosy; pece a piecky na laboratórne účely; laboratórne odstredivky; špeciálny laboratórny nábytok; laboratórne oblečenie; zariadenia na prietok kyslíka; laboratórne prístroje na kvasenie, fermentáciu; prístroje na meranie hrúbky kože; priezory, dverové priezory; kruhové logaritmické pravítka; krokomery; krivule, retorty; plotery; krajčírske metre; zabezpečovacie zariadenie proti krádeži; reproduktorové skrine; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); kotvy magnetov (elektrotechnika); kozmografické nástroje; korekčné šošovky (optika); kopírovacie zariadenia a stroje (fotografické, elektrostatické, termické); zrkadlá na kontrolovanie práce; elektrické kontakty; puzdrá na kontaktné šošovky; konektory, spojky (elektrina); elektrické svorky; akustické spriahadlá; komparátory; kompasy; elektrické prístroje na komutáciu; komutátory; koncovky (elektrotechnika); elektrické kondenzátory; optické kondenzory; meteorologické prístroje; metronómy; mikrometre; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikrofóny; mikroprocesory; mikroskopy; mikrotómy; detektory falošných mincí; mechanizmy mincových zariadení; mincové mechanizmy pre televízory; odkvapkávacie misky na použitie vo fotolaboratóriu; hmlové signálky s výnimkou výbušných; modemy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory; monitory (počítačové programy); monitory (počítačový hardware); mostové váhy; mriežky na výrobu štočkov; myš (počítačové príslušenstvo); nabíjačky akumulátorov; nabíjačky na elektrické batérie; fotografické misky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; ochranné nákolenice pre robotníkov; námorné hĺbkomery; námorné signalizačné zariadenia; námornícke kompasy; signálne návestné lampáše; navigačné prístroje; navigačné prístroje pre vozidlá (palubné počítače); satelitné navigačné prístroje; neónové reklamné tabule; ochranné nepriestrelné vesty; nivelačné prístroje a nástroje; nivelačné nástroje, vodováhy; nivelačné late, výtyčky; optické nosiče dát; nosiče zvukových nahrávok; notebooky (počítače); požiarne núdzové schodisko; obaly na prenosné počítače; objektívy, šošovky (optika); objektívy (šošovky) pre astrofotografiu; objímky elektrických káblov; objímky, svorky na elektrické cievky; obrazovky; obrúčky cvikrov; ochranná obuv proti úrazom, ožiareniu a ohňu; ochranné zariadenia proti röntgenovému žiareniu, nie na lekárske účely; ochranné obleky proti úrazom, ožiareniu a ohňu; ochranné odevy proti ohňu; ochranné plachty; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné rukavice; ochranné siete proti nehodám; ochranné rukavice proti rtg. žiareniu na priemyselné účely; olovká; olovnice; nástroje obsahujúce okuláre; okuláre, oktanty; regulátory ohrievačov horúcej vody; ohmmetre; odrušovače (elektrotechnika); odrazové nášivky na odevy na prevenciu dopravných nehôd; elektrické odpory; odmerné lyžice; odkvapkávače na fotografické účely; potápačské odevy; spojovacie skrinky (elektrotechnika); makrošošovky; tesárske pravítka; pravítka, metre; ochranné tvárové štíty pre robotníkov; požiarnické metly; požiarne hlásiče; zariadenia na rozbor potravín; potápačské rukavice; poplašné zariadenia; polovodiče; police a regály na sušenie fotografií; polarimetre; registračné pokladne; poistkový drôt; guľôčkové počítadlo; nahraný počítačový softvér; počítačové tlačiarne; počítačové softvérové aplikácie na stiahnutie; počítačové programy s možnosťou stiahnutia; počítačové periférie; periférne zariadenia počítačov; zariadenia na počítačovú pamäť; počítacie stroje, kalkulačky; počítače; plynomery (meracie prístroje); sondážne plomby; premietacie plátna; plášte elektrických káblov; planimetre; Pitotove trubice; výstražné píšťalky; pipety; Petriho misky; píšťalky na psov; signalizačné píšťalky; periskopy; záchranné pásy; pásky na zvukové záznamy; resuscitačná panna (učebná pomôcka); magnetické pásky; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; rozvodné panely; pamäťové karty pre videoherné zariadenia; ozonizátory; obmedzovače (elektrotechnika); nahrané programy operačných systémov; optické vlákna; optické čítačky znakov; optické sklo; optické prístroje a nástroje; optické výrobky; prístroje na kontrolu opečiatkovania listov; oscilografy; predradníky na osvetľovacie prístroje; otáčkomery; ovoskopy; prehrávače kaziet; prehrávače kompaktných diskov; elektronické vreckové prekladacie prístroje; prenosné prehrávače médií; prenosné stereo prehrávače; prenosné telefóny; diaľkové prerušovače; diaľkové spínače; ističe; prerušovače; vypínače; prijímače (audiovizuálne); presýpacie hodiny; presné meracie prístroje; presné váhy; analytické váhy; prístroje a nástroje na váženie; prístroje a zariadenia na výrobu röntgenového žiarenia, nie na lekárske účely; prístroje na čistenie zvukových diskov; prístroje na hasenie požiaru; prístroje na spracovanie dát; prístroje na nahrávanie zvuku; prístroje na reprodukciu zvuku; prístroje na rozbor vzduchu; telefónne prístroje; procesory (centrálne procesorové jednotky); premietacie prístroje; premietačky na diapozitívy; rozhrania počítačov; protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; pružné disky, diskety; elektronické publikácie s možnosťou stiahnutia; pyrometre; radary; rádia; rádiologické prístroje na priemyselné účely; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; rádiové pagery (zariadenia na rádiové prenášanie správ); rámčeky na digitálne fotografie; ramená prenosky na gramofóny; centrovacie prístroje na diapozitívy; rastre na výrobu štočkov; elektrické redukcie; refraktometre; registračné pokladnice; elektrické regulátory; regulátory napätia do vozidiel; regulátory osvetlenia javiska; regulátory otáčok na gramofóny; elektrické regulátory na tlmenie svetla; reostaty; tepelné regulátory; elektrické relé; röntgenové lampy, nie na lekárske účely; röntgenové prístroje, nie na lekárske účely; elektrické regulátory svetla; reproduktory; röntgenové snímky, nie na lekárske účely; sextanty; sčítacie stroje; satelity na vedecké účely; salinometre; handsfree súpravy pre telefóny; sacharimetre; rýchlomery (lodné prístroje na meranie rýchlosti); rýchlomery (fotografia); ortuťové vodováhy; rozvodné skrine; spínacie skrine; rozvodné pulty (elektrina); rozvodné panely (elektrina); rozhlasové prijímače do vozidiel; prístroje na rozbor potravín; zememeračské reťaze; retorty, krivule; rezacie prístroje na filmy; tampóny do uší pre potápačov; oznamovacie elektronické tabule; tablety (počítače); systémy na prepojovanie batérií; elektrické spojky, konektory; svorky na cievky; elektrické objímky; káblové svorky (elektrina); planografické prístroje; svetelné značenie; svetelné elektronické ukazovadlo; zváracie prilby; sušičky na pozitívy pre fotografiu; sušiace prístroje na fotografie; svetelné bóje, majáky; šnúrky na mobilné telefóny; stroje na počítanie a triedenie peňazí; kancelárske stroje na dierne štítky; stojany na krivule (retorty); stojany na fotografické aparáty; azbestové ochranné štíty pre požiarnikov; stožiare na bezdrôtové antény; stroboskopy; sulfitometre, tienidlá (clony) proti oslneniu; stereoskopy, stereoskopické prístroje; osobné stereo súpravy; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; mikrometrické skrutky pre optické prístroje; spúšte uzávierok (fotografia); spúšte uzávierok pre fotoaparáty; ochranné helmy pre šport; spojovacie skrinky, svorkovnice (elektrotechnika); automatické časové spínače, s výnimkou týchto pre hodinárstvo; spínače; spektroskopy; spektrografy; špeciálne tašky na prenosné počítače; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty a prístroje; špeciálne odevy pre laboratória; sonometre; zvukomery; sondy na vedecké účely; sondážne prístroje a zariadenia; sondážne laná; sonary, ultrazvukové lokátory; solenoidové ventily (elektromagnetické prepínače); softvér na počítačové hry; nahraný počítačový softvér; šnúrky na štipce; šnúrky na cvikre; optické snímače znakov; smart karty (karty s integrovaným obvodom); vysielače elektronických signálov; simulátory riadenia a ovládania vozidiel; sirény; ochranné bezpečnostné siete; obaly na sklíčka pre mikroskopy; kalibrované výrobky zo skla; sledovacie prístroje; slúchadlá; telefónne slúchadlá; skenery (zariadenia na spracovanie dát); sférometre; elektrické signalizačné zvončeky; signalizačné zvony, návestidlá; signalizačné protipožiarne zariadenia; taxametre; telefónne mikrofóny; telefotografické zariadenia; zariadenia pre obrazovú telegrafiu; telegrafy (prístroje); telemetre, diaľkomery; teleskopy; teleskopy pre strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné prístroje; televízne prístroje; teodolity; teplomery, s výnimkou lekárskych; teplomery; teplotné snímače; termostaty; termostaty pre dopravné prostriedky; termoštítky, iné než na lekárske použitie; tlačiarne k počítačom; tkáčske lupy; tlačidlá zvončekov; tlakomery, manometre; tlakomery (manometre) na ventily; elektrické tlmivky; induktory; tonerové kazety bez náplne pre tlačiarne a kopírky; totalizátory; tlakomery, zariadenia na meranie tlaku; transformátory (elektrotechnika); napäťové transformátory; transpondéry; elektronické tranzistory; výtyčky, nivelačné laty; trojnožky alebo statívy pre fotografické prístroje a kamery; triódy; hovorové rúry (lodné); uhlomery (meracie prístroje); ukazovatele tlaku, tlakomery; ukazovatele hladiny vody; elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); urinometre; USB kľúče; usmerňovače prúdu; ušné tampóny pre potápačov; UV filtre na fotografické účely; spúšte (fotografia); váhy; listové váhy; minciere; variometre; spojovacie prvky k zariadeniam na spracovanie údajov; vyvažovacie zariadenia; nástroje na meranie hmotnosti; elektrické vedenie; tlakomery na ventily; veterné rukávy na indikáciu smeru vetra; vetromery, anemometre; video prístroje na monitorovanie bábätiek; videokamery; videokazety; videopásky; videotelefóny; prúty pre prútikárov; viskozimetre; hygrometre; vlnomery; elektrické vodiče; výškomery; ručná krátkovlnná vysielačka; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); prístroje na prenos komunikácie; vypínače, prerušovače; elektrické vypínače; elektrické výbojky s výnimkou výbojok na osvetlenie; výstražné trojuholníky pre vozidlá; tachometre pre vozidlá; záchranné plte; voltmetre; vodováhy, libely; nástroje na meranie obrysov; pásky na zvukové nahrávanie; prístroje na reprodukciu zvuku, prehrávače; tlačidlá na zvončeky; zväčšovacie sklá, lupy; zväčšovacie prístroje (fotografia); indikátory elektrických strát; zrkadlá na kontrolovanie práce, elektrické dverové zvončeky; zvončeky ako poplašné zariadenia; zariadenia na prenášanie zvuku; zrkadlá (optika); značkovače dolného lemu (krajčírske pomôcky); návestidlá, svetelné alebo mechanické; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; skúmavky; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; prístroje na zosilňovanie zvuku; zosilňovacie elektrónky; zosilňovače; zememeračské prístroje a nástroje; bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; telefónne záznamníky; závitníkové kalibre; zásuvky, zástrčky a iné kontakty (elektrické pripojenia); zábleskové žiarovky; závažia; zariadenia pre počítačové pamäte; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; zariadenia na strihanie filmov; zariadenia na meranie tlaku; zariadenia na kontrolu frankovania; mechanizmy uvádzané do činnosti vhodením mince; zariadenia na meranie dávok ionizujúceho žiarenia; opierky zápästia na prácu s počítačom; batérie do svietidiel; elektrické zámky; zameriavacie ďalekohľady; teleskopy na strelné zbrane; alidády (zememeračstvo); záchranné vesty; záchranné siete; záchranné prístroje a vybavenia; zabezpečovacie zariadenia proti krádeži; vysokofrekvenčné prístroje; vyučovacie zariadenia; vzduchomery; doštičky pre integrované obvody; elektrické zabezpečovacie zariadenia proti krádeži; elektronické svetelné ukazovadlo - pomôcka pri vyučovaní a prednáškach; výbojky s výnimkou výbojok na osvetlenie.
16 - Lepenkové a papierové visačky; obaly, kartóny na bublinkové obaly; baliaci papier; zberateľské albumy pre zberateľské samolepky; samolepky (papiernický tovar); albumy pre samolepky; zberateľské fotografie; fotografické albumy; fotografie; zarámované obrazy; papierové etikety; potlačené papierové etikety; zoraďovače; papierové podložky na stôl; papierové obrúsky; papierové obrusy; papierové stolové prestieranie; papierové vrecká na desiatu; pohľadnice; obrazy; kalendáre; plagáty; obtlačky; obtlačky na dočasné tetovanie; navštívenky; brožúry, časopisy a noviny týkajúce sa športovej zábavy; maľovánky; detské interaktívne knihy; programové brožúry týkajúce sa športovej zábavy; knihy týkajúce sa športovej zábavy; knihy obsahujúce obrazové životopisy; komiksy; obrázkové knihy; knižné obálky; papierové záložky do kníh; notesy; bloky na poznámky; zápisníky; vreckové kalendáre; adresáre; diáre; značkovače; perá (kancelárske potreby); ceruzky; strúhadlá na ceruzky; puzdrá na perá, peračníky; gumové pečiatky; pečiatkové podušky; kriedy; papierové vlajočky; tlačené papierové nápisy na dvere; rysovacie pravítka; gumy na gumovanie; zotierače tabúľ; samolepky na nárazníky (papiernický tovar); obtlačky na okná; litografie; papierové vrecká na balenie; papierové škatuľky na malé darčeky na večierkoch; šablóny na prenášanie obrazov na papier, papierový darčekový obal; papierové ozdoby na torty; papier; papiernický tovar; interiérové papierové ozdoby; pečiatky (s adresnými údajmi); adresné štítky do adresovacích strojov; strojčeky na tlačenie adresy; akvarely; albumy; architektonické modely; akvarely ako maľby; hárky papiera; atlasy; aritmetické tabuľky; pásky do písacích strojov; mištičky na vodové farby; biologické vzorky na použitie v mikroskopii (učebné pomôcky); hudobné blahoželania (pohľadnice); šablóny (kancelárske potreby); útržkové bloky (papiernický tovar); bridlicové tabuľky; časopisy (periodiká); bublinové fólie (plastové) na balenie; celofánový papier; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; náprstky na ochranu pred zranením (vybavenie kancelárie); chromolitografy (polygrafia); tuš; číslice (tlačiarenské typy); číslovačky; dávkovače na lepiacu pásku (kancelárske potreby); kancelárske dierkovače; obaly na dokumenty (šanóny, zoraďovače); obaly (papiernický tovar); rytecké dosky; diagramy; poznámkový papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; držiaky stránok uľahčujúce čítanie otvorenej knihy; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); ručné etiketovacie prístroje; etikety, okrem textilných; viazacie pásy (kníhviazačstvo); figuríny z papierovej drviny; papierové filtračné materiály; filtračný papier; papierové kávové filtre; viskózové fólie na balenie; baliace plastové fólie; formuláre; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); tlačené fotografie; galvanotypy (polygrafia); glóbusy; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; grafické znaky na účely ich kopírovania; grafické reprodukcie; gumičky (kancelárske potreby); hektografy; histologické rezy (učebné pomôcky); navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); modelovacia hlina; mramorovacie hrebene (pomôcka pre výtvarníkov); hroty písacích pier; hroty písacích pier zo zlata; atrament; korekčný tuš (heliografia); kalamáre; leptacie ihly; brožované knihy; albumy s výstrižkami; knihy; knihársky materiál; knihárske plátno; knihárske nite; klávesy písacích strojov; katalógy; papierové karty a pásky na zaznamenanie počítačových programov; karty; kartotékové lístky; výrobky z kartónu; kancelárske zatavovacie stroje; kancelárske potreby (okrem nábytku); skrinky na kancelárske potreby; kancelárske sponky; kartón; dierovacie karty do žakárových strojov; vytlačené cestovné poriadky; kancelárske dierovačky; bridlicové ceruzky; kopírovací papier (pauzovací); listový papier; papier do záznamových zariadení; pantografy (rysovacie pomôcky); palety pre maliarov; opierky na ruky pre maliarov; olejotlače; oznámenia (papierenské výrobky); paginovačky, paletizačné rozťahovacie plastové fólie; obrazy (maľby) zarámované aj nezarámované; obaly (papiernické výrobky); obaly na pasy; obaly na fľaše (lepenkové alebo papierové); obaly bublinové; obalové materiály zo škrobu; obálky (papiernické výrobky); nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy; noviny; navlhčovadlá pre lepiace povrchy (kancelárske potreby); násadky na perá; pripináčiky (papierenský tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; modelovacie vosky, okrem dentálnych; modelovacie pasty; modelovacie hliny do formy (umelecké materiály); misky na vodové farby; vrecká do mikrovlnnej rúry; metalizovaný papier; šablóny na vymazávanie; materiály na pečatenie; materiály na modelovanie; materiály na kreslenie; mastenec (krajčírska krieda); zemepisné mapy; mapy; náramky na zadržiavanie písacích potrieb; príručky; maliarske valčeky pre interiéry; maliarske stojany; maliarske štetce; maliarske plátna; maliarske nádoby; maľby (obrazy) zarámované alebo nezarámované; umelecké litografické kamene; litografická krieda; kartotékové lístky (papiernický tovar); lístky; letáky; lepty; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske účely; adhézne lepidlá na kancelárske účely a na použitie v domácnosti; lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; tuby z kartónu; škatule z papiera alebo kartónu; drevitá lepenka (papierenské výrobky); ozdobné obaly na kvetináče z papiera; kružidlá; rysovacie krividlá; krieda na písanie; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); zariadenia na fotomontáže; predmety z kartónu; kartónové škatule na klobúky; knižné zarážky; obaly na šekové knižky; kopírovacie zariadenia; vzory na kopírovanie; korekčné pásky (kancelárske pomôcky); papierové kornúty; stohovateľné priehradky na dokumenty stôl; škatule s farbami (školské potreby); patentné ceruzky na tuhy (krejóny); krajčírska krieda; výkresy; pergamenový papier; papier do elektrokardiografov; papier na rádiogramy; papier na kopírovanie; pijavé papiere; toaletný papier; uhľový (kopírovací) papier; voskovaný papier; papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papierenské výrobky; papierová drvina; papierové prestieranie (obrúsky); papierové podbradníky; papierové vreckovky; papierové mašle; papierové alebo plastové absorpčné fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; papierové alebo plastové vrecká na odpad; papierové obaly na mliečne výrobky; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; papierové uteráky; papierové servítky; drevitý papier; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); cievky na pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; pásky na cigary; pastelky; pauzovacie plátno; pečate, emblémy (papierové pečate); pečatný vosk; oceľové perá; plniace perá; periodiká, časopisy (periodiká); oceľové písmená; nákresy; plastové priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu; plasty na modelovanie; pogumované plátno (papiernictvo); pijaky; tácky na rozdeľovanie a počítanie mincí; učebné pomôcky okrem prístrojov; zakladače (kancelárske potreby); zakladače na listy; zakladače (šanóny) na dokumenty; zakladače (spisové obaly); portréty; poťahy na tlačenie, nie textilné; poštové známky; potreby na písanie; pútače z papiera alebo z kartónu; puzdrá na pasy; puzdrá na perá; puzdrá na písacie potreby (papiernictvo); puzdrá na pečiatky; puzdrá na šablóny; puzdrá s farbami (školské pomôcky); papierové vlajky; pravítka; prenosné tlačiarenské súpravy (kancelárske potreby); rysovacie príložníky; pripináčiky; prístroje a stroje na viazanie kníh (kancelárske zariadenia); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; guľôčkové perá; tlačiarenské písmo; tlačiarenské štočky; tlačové reglety; pásky do tlačiarní počítačov; tikety; ťažidlá na papier; tekuté korektory (kancelárske potreby); školské tabule; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; spony, držiaky a pásky na peniaze; svietivý papier; obrázky zhotovené obtlačou; kancelárske stroje na zalepovanie obálok; stojany na pečiatky; stojany na ceruzky; stojany na perá a ceruzky; stojany na fotografie; stojany na dokumenty (kancelárske potreby); emblémy (papierové pečate); štetce; spony na perá; štetce na písanie; viazacie pásky (knihárstvo); rysovacie súpravy; školské potreby; obaly na doklady; skicáre; skartovače na papier na použitie v kancelárii; zošívačky (kancelárske zariadenia); zošívačky (kancelárske potreby); zošity; zberateľské karty iné než hracie; tlačiarenské ručné sádzadlá; registre (indexy); tlačiarenské sadzobnice; nálepky (papiernický tovar); vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastov; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; maliarske šablóny; papierové alebo plastové vrecká ako obaly; rytiny; rysovacie trojuholníky; rysovacie dosky; rysovacie perá; rysovacie nástroje; rysovacie ihly; ružence; rozmnožovacie prístroje a stroje; rozmnožovacie blany pre kopírovacie zariadenia (cyklostyly); farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; ročenky; pečiatky s adresou; prepisovací papier (kancelárske potreby); prospekt; priesvitky (papiernický tovar); písacie podložky; písacie podložky s klipsou; písacie potreby; písacie súpravy; písacie stroje; valce pre písacie stroje; sádzacie rámy; sádzacie rámy (polygrafia); tlačiarenské typy; tlačoviny; tlačené cestovné poriadky; tlače (rytiny); tlačené publikácie; atramentová tyčinka; tuhy do ceruziek; papierové kozmetické obrúsky na odličovanie; papierové servítky na odličovanie; toaletné papierové servítky; účtovné knihy; príchytky na kartotékové lístky; uhoľ na umelecké kreslenie; neelektrické ukazovadlá; plátno na viazanie kníh; vinetovacie zariadenia; knihárske väzby; fólie z viskózy na balenie; knižné záložky; vzory na výrobu odevov; vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vývesné tabule z papiera alebo lepenky; škrabky na kancelárske účely; výrobky na mazanie; vzory na výšivky; zemské glóbusy; zinkografické štočky; zvýrazňovače; spevníky; značkovacia krieda.
25 - Odevy; topy; košele; saká; spodná bielizeň; nohavice; šortky; pyžamá; pančuchové nohavice; rukavice; maškarné kostýmy a kostýmy; obuv; topánky; tenisky; papuče; šľapky; pokrývky hlavy; klobúky; manžety; šatky okolo krku; baretky; body (spodná bielizeň); šnurovacia obuv; boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); podbradníky (nie z papiera); prešívané bundy; čiapky (priliehavé); čelenky (odevy); závoje zakrývajúce hlavu, krk, bradu a strany tváre (rehoľné závoje); kúpacie čiapky; čiapky; čiapky so šiltom; sprchovacia čiapky; chrániče na goliere; chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy); cylindre; dámske nátelníky (živôtiky); domáca obuv; dreváky; odevy z gabardénu; futbalová obuv; gabardénové plášte (odevy); galoše; vysoké čižmy vysoké; zvrchníky; detské nohavice (odevy); jazdecké krátke nohavice; gamaše; vreckovky do vrchného vrecka saka; sťahovacie pásky na zafixovanie nohavíc; kapucne; klobúkové formy; klobúkové konštrukcie; papierové klobúky ako súčasť oblečenia; štuple na kopačky; kombiné (spodná bielizeň); kombinézy (odevy); gumové kombinézy na vodné lyžovanie; pracovné kombinézy; konfekcia; korzety; korzety (bielizeň); korzety (spodná bielizeň); košeľové sedlá; maškarné kostýmy; kostýmy; obleky; kúpeľňové papuče; členkové čižmy; kúpacie plášte; kožušinové štóly; kovanie na obuv; kožušinové večerné šály; kožušiny (odevy); kravaty; legíny (nohavice); goliere; goliere snímateľné; livreje; lyžiarska obuv; lyžiarske rukavice; manipuly (časti kňažského rúcha); mantily; manžety (časti odevov); masky na spanie; kňažské rúcha, ornáty; mitry (pokrývky hlavy); nánožníky (nie elektricky vyhrievané); náprsenky (časti košele); návleky na nohy; dámske kabátiky na nočné košele alebo pyžamá; oblečenie; gymnastická obuv; obuv na futbal (kopačky); plážová obuv; protišmykové pomôcky na obuv; športová obuv; zvršky obuvi; odevy na telocvik; kúpacie odevy; nepremokavé odevy; plážové odevy; pletené odevy; odevy pre cyklistov; odevy pre motoristov; odevy z kože; odevy z napodobenín kože; tričká; tógy; tielka; nátelníky; vrchné kabáty; svetre; sukne; črievičky; sťahovacie pásy; športové úbory; športový šilt (pokrývka hlavy); spodná bielizeň pohlcujúca pot; pánske spodky; spodničky; spodky; špičky na obuv; šortky so sukňou; šerpy; dámske šaty; šatové sukne; šatky; šále; šatky na krk; sarongy (zavinovacie šatky); sárí (odev indických žien); kúpacie sandále; sandále; rybárske vesty; rukávniky; palcové rukavice; lemy na obuv; vrecia na odevy; pančuchy (pohlcujúce pot); päty na pančuchy; pančuchy; pančuchový tovar; pančucháče (pančuchové nohavice); nízke gamaše; zvrchníky (kabáty); štóly na prehodenie cez plecia; potné vložky; ponožky; pončá; pánske podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky k ponožkám; podväzky; hotové konfekčné podšívky (ako časti odevov); vnútorné podrážky; podrážky k obuvi; podprsenky; podpažové potníky; podpätky na obuv; podošvy na obuv; pánske plavky; dámske plavky; plavky; plátenná obuv alebo sandále; plastróny (neviazané kravaty); plášte; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); dlhé plášte lemované kožušinou; peleríny; päty na pančuchách; pásky na gamaše; parky (bundy s kapucňou); oblečenie z papiera; papierové klobúky (odevy); palčiaky; opasky; odevy z umelej kože; župany; živôtiky; zimníky; závoje (oblečenie); zástery, výbavička pre novorodencov; hotové konfekčné vložky (ako súčasť odevu); vesty; vaky na odevy; uniformy; kúpací úbor; turbany.
28 - Hračky; akčné figúrky (hračky) a ich súčasti; bábiky; puzdrá pre akčné figúrky; detské ringy na zápas; autíčka na hranie; stolové hry; ručné jednotky na hranie elektronických hier prispôsobených na použitie s elektronickým displejom alebo monitorom; stolové akčné zručnostné hry; stavebnicové kocky (hračky); hracie karty; mäkké hračky; plyšové hračky; opasky na hranie; chrániče na kolená a lakte (športový tovar); penové modely rúk; karnevalové masky; masky (hračky); nezvyklé obličajové masky; ozdoby na vianočné stromčeky; sánky (športové potreby); bábiky s vlnenými hlavičkami; kartové hry; detské vodné pištole; vinylové výrobky na hranie v bazéne; nábytok pre bábiky; malé darčeky na večierkoch typu prskaviek a hlučiacich predmetov; skejtbordy; kolobežky; biliardové stoly na použitie po vhodení mincí; mantinely biliardového stola; biliardové gule; plavecké bazény (potreby na hru); baseballové rukavice; lopty na hranie; zmenšené automobilové modely; rádiom riadené autíčka na hranie; biliardové stoly; biliardové špičky na tága; karty na bingo; blokanty (horolezecká výstroj); boby; petardy; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; zariadenie a prístroje na bowling; boxerské rukavice; obaly na lyže a surfy; kolieskové korčule (jednoredové); kolieskové korčule; korčule na ľad; bublifuk (hračka); chrániče na kolená (športový tovar); chrániče na píšťaly (športový tovar); chrániče na lakte (ako športové potreby); rapkáče; činky; vzpieračské činky; maskovacie štíty (športové potreby); dáma (hra); disky (športové náradie); divadelné masky; domčeky pre bábiky; domino (hra); šarkany; duše do hracích lôpt; elektronické terče; figúrky (hračky); golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok; gymnastické zariadenia; háčiky na lov rýb; hádzanie podkovy (hry); hokejky; vrhače holubov (hlinených terčov); hojdačky; hlinené holuby (terče); kocky (hra); kolky (hra); šach (hra); výherné hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; guľky na hranie; hracie žetóny; hračky pre zvieratá chované v domácnosti; rakety (športové náradie); hrany na lyže; hry; spoločenské hry; zariadenie pre hry; paličky mažoretiek; snímače záberu (rybársky výstroj); vĺčiky (hračky); kaleidoskopy; kapsle do pištolí (hračky); klzáky (rogalá); stacionárne tréningové bicykle; ruletové kolesá; zariadenia lunaparkov; hojdacie kone; konfety; poháre na kocky (na hru); žartovné predmety pre párty (darčeky rozdávané hosťom); vreckové hry s LCD displejom; praky (športové potreby); postieľky pre bábiky; posilňovacie stroje; visiace dekoratívne hračky; podberáky pre rybárov; rybárske plaváky; plaváky (rybársky výstroj); plávacie vesty; plavecké opasky; dosky na výučbu plávania; plutvy na plávanie; zbrane (hračky); paintbalové zbrane (športové potreby); pištole (hračky); piňaty (nádoby naplnené sladkosťami alebo hračkami); paragliding (padákové krídla); papierové karnevalové čiapky; odevy pre bábiky; dojčenské fľaše pre bábiky; náboje do paintbalových zbraní (športové potreby); hracie automaty (pačinko); poľovnícke alebo rybárske pachové návnady; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); ovládače hracích konzol; ochranné vypchávky (časti športových úborov); umelé rybárske návnady; návnady na lov a rybolov; rybárske navijaky; navijaky na šarkanov; rybárske náčinie náradie; odrazové dosky (športové náradie); hračkárske modely sieťky na motýle; bedmintonové košíky; šermiarske masky; biliardové markéry; bábky; Mah-jong (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi vodné lyže; lyže; vosky na lyže; lyžiarske viazanie; luky na lukostreľbu; náradie na lukostreľbu; poľovnícke vábničky; biliardové stoly na použitie po vhodení mince; biliardové tága; vak s kriketovými potrebami; krieda na biliardové tága; arkádové hracie videoautomaty; stroje na telesné cvičenia; prístroje na videohry; dosky na tréning vo vode (pre body boarding); rybárske palice; kolofónia pre atlétov; hlavolamy (puzzle); boxovacie vrecia; výplety rakiet; kriketové rukavice; šermiarske rukavice; nafukovacie rukávniky na plávanie; šachovnice; hracie rukavice; upínacie pásy pre horolezcov; materiály na rybárske vlasce; šermiarske zbrane; cvičebné náradie na posilňovanie svalov; šípky (hra); siete (športové potreby); tenisové siete; šmykľavky (na hry); škrabky na lyže; snežiace gule; snežnice; snoubordy; umelý sneh na vianočné stromčeky; súpravy zmenšených modelov (hračky); suspenzory pre športovcov (športové potreby); valčeky do stacionárnych tréningových bicyklov, štartovacie bloky (športové potreby); stavebnice; sťažne pre windsurfingy; stojany na vianočné stromčeky; stoly na stolný tenis; stieracie žreby na lotériové hry; stoly na stolový futbal; zariadenia na vyhadzovanie tenisových loptičiek; umelé vianočné stromčeky; surfy; remene na surfy; lietajúce taniere (hračky); terče; trampolíny; tyče na skok o žrdi; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; rybárske vlasce, zvončeky na vianočné stromčeky; žetóny na hazardné hry; zariadenia na kulturistiku; nárazové zápalky (zábavná pyrotechnika) ako hračky; zábavné predmety na večierky a plesy (ozdoby); opasky pre vzpieračov (športové potreby); vzduchové pištole (hračky); prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf); lurč (hra s kockami backgammon); vrše (rybárske pasce).
35 - Maloobchodné služby a online maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 16, 25 a 28 tohto zoznamu; zásielkové reklamné služby; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; administratívne služby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); dražby; služby expertov na efektivitu podnikov; fakturácie; fotokopírovacie služby; hospodárske (ekonomické) predpovede; administratívna správa hotelov; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné sprostredkovateľské služby; rozmnožovanie dokumentov; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, veterinárnymi a zdravotníckymi potrebami; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); riadenie obchodných projektov pre stavebné projekty; marketing; marketingové štúdie; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodný management a podnikové poradenstvo; obchodný manažment pre športovcov; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v oblasti podnikania a obchodu; podpora predaja (pre tretie osoby); optimalizácia aktivity na webových stránkach; optimalizácia vyhľadávača; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prepisovanie správ (kancelárske práce); prepisovanie správ (kancelárske služby); prenájom predajných automatov; tvorba reklamných filmov; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom predajných stánkov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; podnikové audity (revízia účtov); prenájom reklamných plôch; obchodný prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; písanie reklamných textov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; reklama; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; platené reklamné služby typu „klikni sem“; reklamné agentúry; sprostredkovateľne práce; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); rozširovanie vzoriek tovarov; prehľad tlače (výstrižkové služby); zostavovanie výpisov z účtov; lepenie plagátov; vyhľadávanie sponzorov; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenstvo pri vedení podnikov; vedenie účtovných kníh; správa počítačových súborov; účtovníctvo; stenografické služby; televízna reklama; telemarketingové služby; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); služby porovnávania cien; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; zostavovanie štatistík; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozhlasová reklama; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov.
38 - Televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; prenos signálu prostredníctvom satelitu; telekomunikačné služby; prenos kontinuálne prenášaných zvukových a audiovizuálnych nahrávok cez internet, káblové siete, bezdrôtové siete, satelit alebo interaktívne multimediálne siete; audiovizuálne vysielanie cez internet; prenos informácií v audiovizuálnej oblasti; služby mobilných médií (elektronický prenos signálu); služby podcastingu; služby webcastingu; živé vysielanie prostredníctvom internetu; poskytovanie diskusných fór on line; spravodajské agentúry; bezdrôtové vysielanie; on line posielanie pohľadníc; elektronická pošta; spravodajské kancelárie; telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej komunikačnej sieti; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; faxové prenosy; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenos digitálnych súborov; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov služby na telenákupy; telekonferenčné služby; telekomunikačné služby týkajúce sa elektronických informačných tabúľ; smerovacie a spojovacie služby pre telekomunikácie; informácie o telekomunikáciách; posielanie telegramov; telegrafné služby; telegrafická komunikácia; telefonické služby spojení pomocou sietí optických vlákien; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); hlasová odkazová služba; satelitný prenos; rozhlasové vysielanie; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom telefónov; prenájom modemov; prenájom faxových prístrojov; prenájom prístrojov na prenos informácií; prenájom prístrojov na prenos správ; telexové služby; videokonferenčné služby; rádiové vysielanie.
41 - Zábavné služby v oblasti športu prostredníctvom televízie, satelitov, webových aplikácií, aplikácií v mobilných telefónoch a v počítačových sieťach; zábavné služby vysielané naživo prostredníctvom televízie, rozhlasu a počítačových sietí; poskytovanie správ a informácií o zábave a športoch prostredníctvom počítačovej siete; organizovanie akcií s členmi fanklubov v oblasti zábavy prostredníctvom počítačových sietí; poskytovanie informačných bulletinov v oblasti športovej zábavy (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); zábavné a vzdelávacie služby; poskytovanie informácií o zábave týkajúcich sa prebiehajúcich televíznych programov prostredníctvom globálnej počítačovej siete; tvorba televíznych programov; tvorba multimediálnych programov; prevádzkovanie herní; gymnastický výcvik; prevádzkovanie golfových ihrísk; fotografovanie na mikrofilm; fotografovanie; fotografické spravodajstvo; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a ich príslušenstva; premietanie kinematografických filmov; filmové štúdiá; produkcia filmov s výnimkou reklamných; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); drezúra zvierat; divadelné predstavenia; prenájom divadelných dekorácií na predstavenia; diskotéky (služby); detské škôlky; prenájom dekorácií; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; postsynchronizácia, dabing; praktické cvičenia (ukážky); cirkusy; akadémie (vzdelávanie); hazardné hry; hudobná tvorba; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; kaligrafické služby; poskytovanie zariadení na karaoke; služby kasín (hazardné hry); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); výchovno-zábavné klubové služby; služby klubu zdravia (zdravotný a fitnes tréning); požičiavanie kníh (knižnice); služby putovných knižníc; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie kolokvií; koncertné siene, (služby); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; koučovanie (školenie); organizovanie lotérií; meranie času na športových podujatiach; služby múzeí (prehliadky, výstavy); služby nahrávacích štúdií; náboženská výchova; nahrávanie videopások; nočné kluby; služby orchestrov; organizácia a usporadúvanie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (služby impresária); organizovanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; zábavné parky; plánovanie a organizovanie večierkov; usporadúvanie a riadenie pracovných stretnutí; organizovanie súťaží krásy; poradenstvo pri voľbe povolania; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); vyučovanie; tlmočenie posunkovej reči; požičiavanie potápačského výstroja; zábava; prekladateľské služby; odborné preškoľovanie; prenájom audionahrávok; prenájom vybavenia herní; prenájom hračiek; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom športových plôch; prenájom štadiónov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál alebo televíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; požičiavanie zvukových nahrávok; výcvik zvierat; spravodajské agentúry; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; televízna zábava; vzdelávanie; školské služby (vzdelávanie); titulkovanie; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; vydávanie textov (okrem reklamných); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; prenájom videorekordérov; strihanie videopások; kurzy telesného cvičenia; tlmočnícke služby; písanie textov (okrem reklamných); služby nahrávacích štúdií; prevádzkovanie športových zariadení; prenájom športových zariadení (okrem dopravných prostriedkov); športové služby pre kempovanie; zoologické záhrady (služby); služby v oblasti skladania hudby; služby v oblasti grafickej úpravy na iné než reklamné účely; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); služby diskdžokejov; služby estrádnych umelcov; rozhlasová zábava; rezervácia miest na vystúpenia; reportérske služby; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; požičiavanie videopások; požičiavanie videokamier; požičiavanie športového náradia (okrem dopravných prostriedkov); požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; písanie scenárov; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.23, 27.05.04, 27.05.02, 27.05.11, 26.11.11, 26.11.09, 26.02.03, 26.07.09, 26.05.04, 26.07.13, 26.05.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  World Wrestling Entertainment, Inc.; 1241 East Main Street, Stamford, CT 06902; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.01.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2015 11/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2016 4/2016 FG3M
 
POZ 5052-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.01.2014 234,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.02.2015 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2015 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.06.2015 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.08.2015 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5052-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.01.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.01.2014 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 24.01.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.01.2014 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.02.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 13.02.2014 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.02.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.04.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.06.2014 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.09.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.11.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.02.2015 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.04.2015 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.05.2015 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.06.2015 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 31.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.08.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 03.08.2015 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 12.08.2015 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.08.2015 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 25.09.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.03.2016 Typ Odoslané
POZ 5052-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku