Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 504-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258383 
(151)  Dátum zápisu  07.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  504-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá na holenie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); farby na vlasy; prípravky na vlasovú onduláciu; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na kozmetické použitie; prípravky na holenie; vody po holení.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; prieskum trhu; reklama; vzťahy s verejnosťou; prieskum verejnej mienky.
44 - Kadernícke salóny; salóny krásy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.01, 25.05.99, 27.99.15, 26.03.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZÓNA BARBERCLUB s.r.o.; Dolná 422/17, Selce 
(740)  Zástupca (-ovia)  Šiška & advokáti s. r. o.; Mýtna 42, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 504-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2022 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 504-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 07.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 09.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 504-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku