Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5032-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  225622 
(151)  Dátum zápisu  17.08.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.01.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5032-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.01.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.05.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Reklamné tlačoviny; lósy; etikety.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LÁSKY ČAS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  21.01.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.05.2009 05/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2009 10/2009 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 02.04.2019 04/2019 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 5032-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5032-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.01.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 21.01.2009 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.02.2009 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.03.2009 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 16.03.2009 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2009 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
6a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
6b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.01.2019 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.02.2019 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2019 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2019 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
13a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
15a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
15c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
15d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
15e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
15f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
16 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Typ Platba
POZ 5032-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku