Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 503-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233830 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.03.2022 
(210)  Číslo prihlášky  503-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové zámočnícke konštrukcie.
19 - Betónové zmesi.
37 - Murovanie; maľovanie a natieranie; demolácia budov; izolovanie stavieb proti vlhkosti; inštalácia okien a dverí; klampiarstvo a inštalatérstvo; prenájom stavebných strojov a zariadení; asfaltovanie; montovanie lešení; montáž zámočníckych konštrukcií; zemné práce (stavebníctvo). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  J-STAV, spol. s r.o.; Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 9/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 2/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 503-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.09.2022 66,50 EUR 07.11.2022 66,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 503-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie správneho poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 23.03.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.04.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 21.06.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.06.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.07.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.12.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 17.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 03.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.11.2022 Typ Odoslané
POZ 503-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku