Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 502-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  502-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Fotoaparáty; okuliare; slnečné okuliare; divadelné okuliare; okuliare na športovanie; záchranné vesty; nabíjačky batérií; USB káble; elektrické zvukové a vizuálne prístroje a zariadenia; počítačový hardvér; periférne zariadenia počítačov; prístroje na čítanie digitálnej hudby; reproduktory, amplióny; slúchadlá; puzdrá na mobilné telefóny; sťahovateľný softvér na počítačové hry; herný software pre virtuálnu realitu; aplikácie pre smartfóny; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); kazety na videohry; ochranné rukavice; ochranné prilby; ochranné masky; gramofónové platne; kompaktné disky; digitálne optické disky; digitálne videozáznamy, sťahovateľné; digitálne záznamové médiá; sťahovateľný mediálny obsah; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné multimediálne súbory; kupóny s možnosťou stiahnutia; kreslené filmy; elektronické publikácie (sťahovateľné); nahratý softvér na počítačové hry; kinematografické prístroje a zariadenia; kódované magnetické karty; váhy; telekomunikačné prístroje a zariadenia; elektrické zariadenia proti krádežiam; domáce kiná; meracie prístroje a zariadenia; matematické pomôcky; snímače teploty vzduchu; komunikačné súpravy okuliarov a slúchadiel; röntgenové prístroje (nie na lekárske použitie); dekoratívne magnety na chladničku; sťahovateľné mobilné darčekové poukážky; počítačové hry o výherné ceny alebo kupóny, sťahovateľné; sťahovateľné elektronické peňaženky; rádiofrekvenčné identifikačné štítky (RFID); elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; štítky s elektronicky nahratými alebo kódovanými informáciami; aplikácie na streamovanie digitálnych súborov, obrázkov, hudby, zvuku; vzdelávací softvér, sťahovateľný; digitálne knihy na stiahnutie z internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.23, 26.03.06, 26.03.07, 29.01.13, 27.99.03, 27.99.10, 26.03.04, 26.13.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, modrá, červená, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CJ Corporation; 12, Sowol-ro 2-gil, _ Jung-gu, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 502-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 502-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.02.2021 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.02.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2021 Typ Interné listy
POZ 502-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku