Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 502-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  195671 
(151)  Dátum zápisu  18.06.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.02.2020 
(210)  Číslo prihlášky  502-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  12.03.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.09.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Konštrukcie kovové stavebné, kovové stavebné dielce, kovové výstuže.
19 - Stavebné debnenia, nekovové stavebné materiály, stavebné drevo, vápno, mletý vápenec, vápenný hydrát.
37 - Prenájom stavebných strojov, zariadení a stavebných dopravných prostriedkov, stavebníctvo, stavebný dozor, sprostredkovanie činností v stavebníctve, práce vykonané banským spôsobom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.06, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tmavozelená, zlatá, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COMBIN Banská Štiavnica, spol. s r. o.; Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.03.2001 3/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2001 9/2001 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.04.2010 4/2010 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.04.2010 4/2010 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 02.06.2020 6/2020 ND3M
 
POZ 502-2000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
F0011 Popl. za prihlášku 07.03.2000 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.01.2010 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2020 133,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2020 63,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 502-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
Prihláška OZ 22.02.2000 Typ Doručené
výsledok rešerše 27.11.2000 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.11.2000 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.06.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 29.01.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.02.2010 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.02.2010 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2010 Typ Doručené
Avízo o platbe 04.02.2010 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.02.2010 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2010 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.06.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.03.2020 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.03.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.04.2020 Typ Odoslané
POZ 502-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2010 COMBIN Banská Štiavnica, spol. s r. o. COMBIN Banská Štiavnica, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku