Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 501-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  252903 
(151)  Dátum zápisu  17.07.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.07.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  501-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.03.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; krátke pánske spodky (trenírky); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy, oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; „valenky“ (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie) ; sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; krátke priliehavé pánske spodky (slipy); podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka.
35 - Prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; reklama; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); aktualizovanie reklamných materiálov v počítačovej databáze; aktualizovanie reklamných materiálov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); pomoc pri organizovaní reklamy v obchodných podnikoch; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; digitálne reklamné služby; poskytovanie informácií o výrobkoch prostredníctvom telekomunikačných sietí na reklamné a obchodné účely; elektronické publikovanie tlačovín na reklamné účely; event marketing (získavanie zákazníkov usporadúvaním akcií); filmová reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; komerčné lobistické služby; poradenstvo týkajúce sa komunikačných stratégií v oblasti vzťahov s verejnosťou; poradenstvo v oblasti vzťahov s verejnosťou; štúdie v oblasti vzťahov s verejnosťou; obchodné vystavovanie tovaru za účelom podpory predaja; organizovanie výstavných akcií na obchodné účely; organizovanie výstavných akcií na reklamné účely; predvádzanie tovaru; prezentácia finančných produktov na účely maloobchodného predaja v oznamovacích prostriedkoch; prezentácie fotografického vybavenia (na reklamné účely); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu; predvádzanie tovarov a služieb elektronickými prostriedkami s možnosťou nakupovania z domu prostredníctvom televízie (tzv. telenákupu, nakupovania z domácnosti); príprava a prezentácia audiovizuálnych programov na reklamné účely; organizovanie obchodných výstav a veľtrhov; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; organizovanie reklamných výstav; organizovanie podujatí a prezentácií na obchodné a reklamné účely a podporu predaja; plánovanie veľtrhov, výstav a prezentácií na ekonomické a reklamné účely; organizovanie veľtrhov v oblasti automobilového priemyslu; organizovanie virtuálnych výstavných veľtrhov online; organizovanie výstav kvetov a rastlín pre obchodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných, motivačných a propagačných programov; správa spotrebiteľských vernostných programov pre zákazníka na obchodné a reklamné účely a podporu predaja; poradenstvo v oblasti zákazníckych vernostných programov; podpora predaja prostredníctvom zákazníckych vernostných programov; podpora predaja tovaru a služieb tretích osôb udeľovaním nákupných bodov za používanie kreditných kariet; riadenie odberateľských vzťahov správa spotrebiteľských hotelových odmeňovacích a vernostných programov; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej preprave; sprostredkovateľské služby v oblasti prenájmu reklamného času a priestoru na internete; poskytovanie informácií v oblasti reklamy; prenájom reklamných plôch na webových stránkach; poskytovanie reklamného priestoru elektronickými prostriedkami; prenájom billboardov (reklamných plôch); poskytovanie a prenájom reklamného priestoru; prenájom reklamných plôch vo vlakoch; prenájom reklamného priestoru na letákoch; prenájom reklamného priestoru na majetku železníc; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamného času v kinách; reklamné služby v oblasti náboru zamestnancov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, brožúry, prospekty, tlačoviny a vzorky); distribúcia reklamných inzerátov; distribúcie reklamných letákov; rozširovanie reklamných materiálov poštou; podpora predaja služieb (pre tretie osoby) prostredníctvom reklamy; maloobchodné služby v oblasti športových potrieb; maloobchodné služby v oblasti automobilového príslušenstva; maloobchodné služby poskytované prostredníctvom katalógov v oblasti nealkoholických nápojov; maloobchodné služby poskytované prostredníctvom katalógov v oblasti alkoholických nápojov (okrem piva); maloobchodné služby poskytované prostredníctvom katalógov v oblasti pív; maloobchodné služby poskytované prostredníctvom celosvetových počítačových sieti týkajúce sa v oblasti pív; maloobchodné služby s hudobnými súbormi (sťahovateľné); maloobchodné služby so smartfónmi; maloobchodné služby so smart hodinkami; maloobchodné služby s potravinami prostredníctvom katalógov; maloobchodné služby so zbraňami; maloobchodné služby so zariadeniami informačných technológií; administratívne služby súvisiace s plánmi týkajúcimi sa zamestnaneckých akcií; administratívne spracovanie počítačových nákupných objednávok; administratívne spracovanie reklamácií v záručnej dobe; administratívne spracovávanie obchodných objednávok; administratívne spracovanie nákupných objednávok v rámci služieb poskytovaných zásielkovými spoločnosťami; agentúry zaoberajúce sa importom a exportom energií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; tvorba cenových ponúk tovarov alebo služieb; služby porovnávania cien; zásobovanie alkoholickými nápojmi pre tretie osoby (nákup tovarov pre iné podniky); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); dojednávanie zmlúv pre kúpu a predaj tovarov pre klientov; cenové prieskumy; elektronické spracovanie objednávok; hodnotenie na základe porovnávania cien ubytovania; informácie a konzultácie v oblasti zahraničného obchodu; informačné služby o obchodných metódach; komerčné informácie a rady pre spotrebiteľov (spotrebiteľská poradňa); manažment v mene priemyselných a obchodných spoločností v oblasti dodávky kancelárskych potrieb; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); obchodné informačné a poradenské služby pre spotrebiteľov so zameraním na kozmetiku; obchodné informačné a poradenské služby pre spotrebiteľov so zameraním na líčidlá; obchodná správa licenciíi na výrobky a služby (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov s podnikateľmi ktorí žiadajú o financovanie; subdodávateľské služby (obchodné služby); organizovanie podnikových prezentácií spojených s nákupom a predajom výrobkov; organizovanie prezentácií na komerčné účely; informačné a poradenské služby v oblasti taríf a poplatkov; poradenské a konzultačné služby v oblasti zásobovania tovarom pre iné subjekty; poradenské služby v oblasti objednávania papierenských výrobkov; poradenské služby pri nákupe tovarov pre tretie osoby; poradenské služby v oblasti sprostredkovania nákupu tovarov a služieb; poradenské služby v oblasti komerčných transakcií; poradenstvo v oblasti výmenného obchodu; poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti kozmetiky; poskytovanie informácií prostredníctvom internetu súvisiacich s predajom automobilov; poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti potravinárskych výrobkov a nápojov; poskytovanie informácií a poradenstva zákazníkom týkajúcich sa výberu produktov a výrobkov pri ich nákupe; poskytovanie obchodného priestoru on-line pre nakupujúcich a predávajúci výrobkov a služieb; poskytovanie služieb v oblasti on-line porovnávania cien; poskytovanie spotrebiteľského poradenstva v oblasti kozmetiky; poskytovanie spotrebiteľského poradenstva v oblasti laptopov; poskytovanie trhových informácií o spotrebných výrobkoch; poskytovanie spotrebiteľských informácií súvisiacich s tovarom a službami; poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti laptopov; organizovanie blších trhov; administratívna pomoc pri reakcii na výzvy predkladania ponúk zhromažďovanie licitačných ponúk; predplatné internetových služieb (pre tretie osoby); predplatné telefonických služieb; predplatné elektronických časopisov; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; obchodný manažment; prenájom predajných automatov; príjem telefonických objednávok pre tretie osoby; telemarketingové služby; administratívne služby spojené s premiestňovaním zamestnancov; nábor zamestnancov (kasting); výber vedúcich pracovníkov; informačné a poradenské služby v oblasti výberu zamestnancov; informačné služby v oblasti zamestnanosti; konzultácie v oblasti ľudských zdrojov; konzultácie v oblasti personálneho manažmentu; analýzy nákladov a výnosov.
41 - Kurzy telesného cvičenia; kurzy cvičenia jogy; vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kurzov cvičenia prostredníctvom internetu; poskytovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie; informácie o výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo prostredníctvom internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; rezervovanie vystúpení umelcov pred podujatia (promotérske služby); služby osobných trénerov; tanečné kurzy; individuálne vyučovanie; rezervovanie osobností v oblasti športu pre podujatia (promotérske služby).
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; zdravotnícka starostlivosť; fyzická rehabilitácia; aromaterapeutické služby; služby chiropraktikov; lekárske poradenstvo v oblasti dietetiky; služby v oblasti plánovania diét na znižovanie telesnej hmotnosti; elektroterapeutické služby v oblasti fyzioterapie; fyzioterapia; genetické poradenstvo; hĺbkové masáže; zdravotnícka starostlivosť v oblasti homeopatie; sociálne útulky (hospice); zdravotnícka starostlivosť v oblasti hydroterapie; hypnoterapia; informácie týkajúce sa masáží; informačné služby v oblasti zdravotníckej starostlivosti; služby zdravotných kliník; poradenské služby v oblasti biorytmov; poradenské služby v oblasti výživy; konzultačné služby týkajúce sa lekárskej zdravotnej starostlivosti; diétne a výživové poradenstvo; zdravotnícka starostlivosť v oblasti kryoterapie; laboratórne analytické služby v oblasti ošetrovania ľudí; liečenie alergií; odvykacie kúry pre fajčiarov; liečba toxikomanov; liečba obezity; ľudské tkanivové banky; logopedické služby; masáž chodidiel; masáž horúcimi kameňmi; masáže; masáže a terapeutické shiatsu masáže; meditačné služby; poskytovanie zdravotníckej podpory v oblasti monitorovania pacientov podstupujúcich liečbu; muzikoterapia pre fyzické, psychologické a kognitívne účely; nutričné poradenstvo; odborné poradenstvo so zameraním na zdravie; odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti; poskytovanie lekárskych záznamov online s výnimkou zubárskych záznamov; ošetrovateľská starostlivosť; osteopatia; patologické služby v oblasti ošetrovania osôb; služby v oblasti plánovaného rodičovstva; vypracovávanie diétneho plánu a dohľad nad stravovaním; plánovanie programov znižovanie hmotnosti; zdravotné poradenstvo poradenské služby v oblasti kontroly telesnej hmotnosti; poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti o seniorov; služby v oblasti pracovnej psychológie; poradenstvo v oblasti diétneho stravovania; poradenstvo v oblasti dojčenia; služby pôrodných asistentiek; poskytovanie zariadení a priestorov pre telesné rehabilitačné cvičenia; poskytovanie informácií týkajúcich sa tradičných japonských masáží; poskytovanie informácií v oblasti chiropraktiky; poskytovanie informácií o zdravotnej starostlivosti po telefóne; poskytovanie informácií týkajúcich sa moxibuscie; poskytovaním informácií o akupunktúre; poskytovanie informácií týkajúcich sa diétneho a výživového poradenstva; poskytovanie informácií týkajúcich sa diétnych a výživových doplnkov; poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí; služby pracovnej terapie (rehabilitácia zameraná na vykonávanie každodenných pracovných činností); prenájom nemocničného vybavenia; prieskumy hodnotenia zdravotného rizika; poradenstvo v oblasti alergií; rehabilitácia drogovo závislých pacientov; rehabilitácie pacientov závislých alkoholu; rehabilitácie pacientov závislých na narkotikách; sanatóriá; služby akupunktúry; kyslíkový bar; služby týkajúce sa lymfatickej drenáže; mikrodermabrázívne služby; služby optikov; starostlivosť o duševné zdravie; služby poskytované dietetikom; služby pre liečbu nespavosti; služby týkajúce sa reiki; služby v oblasti terapeutického bankovania; hydroterapeutické služby v domácnosti; reflexná terapia; zubné lekárstvo; arteterapia (liečba výtvarným umením); behaviorálne analýza na lekárske účely; holistická psychoterapia; individuálne a skupinové psychologické služby; psychologické poradenstvo pri poruchách v správaní; konzultácie v oblasti integrálnej psychológie; poradenstvo v oblasti psychologickej starostlivosti pri zdravotných problémoch; poskytovanie informácií v oblasti psychológie; poskytovanie informácií pri poruchách v správaní; poskytovanie zariadení pre duševnú rehabilitáciu; zostavovanie psychologických profilov; zostavovanie psychologických profilov na lekárske; vykonávanie psychologických posudkov a vyšetrení; psychiatrické konzultácie; psychiatrické služby; psychiatrické testovanie; psychologické služby; psychologická starostlivosť; psychologická testovanie na liečebné účely; psychologické vyšetrenie; psychologické konzultácie; psychologické poradenské služby v obore športe; psychologické poradenstvo; psychologické konzultácie pre pracovníkov; psychologické testovanie; psychologické testy na lekárske účely; psychoterapia; psychologické diagnostické služby; vykonávanie psychologických posudkov a vyšetrení; kozmetické laserové liečba tetovania; laserové odstraňovanie tetovaní; telový piercing; tetovacie salóny; tetovanie; tetovanie domácich zvierat pre identifikačné účely; farebná typológia (kozmetické služby); aplikácia kozmetických výrobkov na tvár; aplikovanie kozmetických prípravkov na telo; farbenie obočia; farbenie mihalníc; depilácia voskom; poskytovanie zariadení na vírivé kúpele; elektrolýza na kozmetické účely; holičské služby; injekčné zavedenie výplňových materiálov na kozmetické účely; kadernícke salóny; kadernícke salóny pre deti; kadernícke salóny pre mužov; kadernícke salóny pre príslušníkov armády; kadernícke salóny pre ženy; konzultačné služby ohľadom líčenia poskytované on-line alebo osobne; konzultačné služby týkajúce sa kozmetickej starostlivosti; konzultačné služby v obore líčenia; konzultačné služby súvisiace so kozmetike; kozmetická analýza; kozmetické ošetrenie elektrolýzou; kozmetická elektrolýza na odstránenie ochlpenia; kozmetická laserová liečba pokožky; kozmetické laserové ošetrenie na podporu rastu vlasov; kozmetická starostlivosť o chodidlá; kozmetická starostlivosť o telo; kozmetická starostlivosť pre ľudí; kozmetické konzultačné služby; kozmetické laserové ošetrenie metličkových žiliek; kozmetické laserové ošetrenie kŕčových žíl; kozmetické laserové ošetrenie plesne na nechtoch na nohách; kozmetické laserové ošetrenie na odstránenie nežiaduceho ochlpenia; kozmetické ošetrovanie; kozmetické poradenské služby; kozmetické služby starostlivosti o tvár; kozmetické služby starostlivosti o telo; kozmetické služby týkajúce sa líčenia; laserové omladzovanie pleti; laserové spevňovanie pleti; liposukcia; manikúra; šampónovanie vlasov; nanášanie samoopaľovacích prípravkov na ľudské telo nástrekom; nanášanie samoopaľovacích prípravkov nástrekom; nanášanie samoopaľovacích prípravkov v opaľovacích štúdiách; vyrovnávanie vlasov; natáčanie mihalníc; nadväzovanie vlasov; služby ošetrenia celulitídy; on-line poradenské služby ohľadom líčenia; ondulácia vlasov; služby opaľovacích salónov a solárií; individuálne terapeutické služby týkajúce sa odstránenia celulitídy; individuálne terapeutické služby týkajúce sa opätovného rastu vlasov; individuálne terapeutické služby týkajúce sa zlepšenia fungovania krvného obehu; individuálne terapeutické služby týkajúce sa odstraňovania tuku; starostlivosť o nechty (služby); starostlivosť o vlasy; pedikúra; permanentné líčenie; poradenské služby v oblasti starostlivosti o pleť; poradenské služby týkajúce sa starostlivosti o vlasy; poradenstvo poskytované prostredníctvom internetu v odbore starostlivosti o telo a krásu; poradenstvo v odbore starostlivosti o telo a krásu; poskytovanie zariadení a priestorov verejných kúpeľov na účely osobnej hygieny; poskytovanie informácií v oblasti skrášľovania ľudí; poskytovanie informácií o tureckých kúpeľoch; poskytovanie informácií o verejných kúpeľoch; poskytovanie informácií týkajúcich sa služieb salónov krásy; poskytovanie informácií v odbore úpravy vlasov; poskytovanie mobilných toaliet na akcie; poskytovanie služieb sauny; turecké kúpele; verejné kúpele (na hygienické účely); poskytovanie vybavenia a priestorov verejných kúpeľov na účely osobnej hygieny; poskytovanie verejných záchodov a umyvární; služby v oblasti poskytovania zariadení pre soláriá; predlžovanie rias; prenájom mobilných sanitárnych zariadení; prenájom prenosných záchodov; prenájom zariadení a priestorov umyvární; prenájom spŕch; prenájom strojov a prístrojov na použitie v salónoch krásy a holičstvách; prenájom strojov a zariadení na použitie v salónoch krásy alebo holičstvách; prenájom zariadení na ošetrovanie pleti; prenájom zariadení na dávkovanie utierok; prenájom lekárskeho a zdravotníckeho zariadenia; poskytovanie kúpeľných domov; prevádzkovanie verejných kúpeľov na zdravotnícke účely; salóny krásy; sauny (služby); služby farbenie mihalníc; služby kaderníckych salónov; služby kozmetickej starostlivosti o pleť a telo; služby salónu krásy zamerané predovšetkým na riasy; služby odstraňovanie ochlpenia laserom; služby nechtových salónov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.16, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21, 26.99.14, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  levanduľovo fialová; tmavo sivá; magenta ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LOG ON RE, s. r. o.; Wolkrova 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.03.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 4/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2020 9/2020 FG3M
 
POZ 501-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2018 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 501-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.03.2018 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.03.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.03.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 08.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 08.03.2018 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.06.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 02.07.2018 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 17.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.07.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.01.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.02.2020 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.02.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 25.02.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 19.03.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.07.2020 Typ Odoslané
POZ 501-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku