Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 501-2016
(111)  Trademark Number  243402 
(151)  Registration Date  29.09.2016 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  501-2016 
(220)  Application Date  04.03.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.06.2016 
(450)  Publication of Registration Date  02.11.2016 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 36, 41, 43, 44, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov.
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; časopisy (periodiká); noviny; brožúry; obežníky; ročenky; katalógy; príručky; albumy; fotografie (tlačoviny); prospekty; letáky; plagáty; pohľadnice; kalendáre; knihy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; samolepky (papiernický tovar); tlačené poukážky; papiernický tovar; písacie potreby; kancelárske potreby okrem nábytku.
35 - Príprava a realizácia mediálnych a reklamných projektov a koncepcií; vyhľadávanie sponzorov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; lepenie plagátov; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; marketing; prieskum verejnej mienky; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (public relations).
36 - Organizovanie zbierok; organizovanie dobročinných zbierok; dobročinné služby v oblasti finančných darov; finančné sponzorstvo; financovanie (služby); zriaďovanie fondov; finančné poradenstvo; finančné informácie.
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; školenia; publikačné služby (okrem vydávania reklamných textov); online digitálne publikačné služby (okrem vydávania reklamných textov); vydávanie tlačovín; vydávanie tlačených publikácií; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy.
43 - Poskytovanie dočasného ubytovania za charitatívnym účelom; poskytovanie stravovacích služieb za charitatívnym účelom.
44 - Poskytovanie lekárskych služieb za charitatívnym účelom.
45 - Právne služby; mediačné služby; advokátske služby; právne poradenstvo; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; on-line služby sociálnych sietí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.03.02, 02.03.23, 26.11.13, 02.09.12, 09.03.05, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.04, 26.13.25 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, svetlomodrá, tmavomodrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  04.03.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.06.2016 06/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.11.2016 11/2016 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 501-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 501-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.03.2016 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 04.03.2016 Type Delivered
1b Plná moc 04.03.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.03.2016 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.03.2016 Type Payment
4 výsledok rešerše 13.04.2016 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 14.04.2016 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2016 Type Sent document
7 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
8 všeobecný referátnik 25.11.2016 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
9a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
9b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
9c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
9d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
12a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
12b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
12c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
12d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
12e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
12f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
12g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
13 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Type Sent document
14 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 501-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku