Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 501-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  243402 
(151)  Dátum zápisu  29.09.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  501-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.03.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.06.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.11.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 41, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov.
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; časopisy (periodiká); noviny; brožúry; obežníky; ročenky; katalógy; príručky; albumy; fotografie (tlačoviny); prospekty; letáky; plagáty; pohľadnice; kalendáre; knihy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; samolepky (papiernický tovar); tlačené poukážky; papiernický tovar; písacie potreby; kancelárske potreby okrem nábytku.
35 - Príprava a realizácia mediálnych a reklamných projektov a koncepcií; vyhľadávanie sponzorov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; lepenie plagátov; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; marketing; prieskum verejnej mienky; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (public relations).
36 - Organizovanie zbierok; organizovanie dobročinných zbierok; dobročinné služby v oblasti finančných darov; finančné sponzorstvo; financovanie (služby); zriaďovanie fondov; finančné poradenstvo; finančné informácie.
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; školenia; publikačné služby (okrem vydávania reklamných textov); online digitálne publikačné služby (okrem vydávania reklamných textov); vydávanie tlačovín; vydávanie tlačených publikácií; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy.
43 - Poskytovanie dočasného ubytovania za charitatívnym účelom; poskytovanie stravovacích služieb za charitatívnym účelom.
44 - Poskytovanie lekárskych služieb za charitatívnym účelom.
45 - Právne služby; mediačné služby; advokátske služby; právne poradenstvo; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; on-line služby sociálnych sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.02, 02.03.23, 26.11.13, 02.09.12, 09.03.05, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.04, 26.13.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, svetlomodrá, tmavomodrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  04.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.06.2016 06/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.11.2016 11/2016 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 501-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 501-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.03.2016 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.03.2016 Typ Doručené
1b Plná moc 04.03.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.03.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.03.2016 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.04.2016 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 14.04.2016 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2016 Typ Odoslané
7 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 25.11.2016 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
9a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
9b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
9c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
9d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
12b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
12c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
12d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
12e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
12f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
12g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
14 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 501-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku