Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 50042
(111)  Číslo ochrannej známky  163383 
(151)  Dátum zápisu  20.10.1977 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.06.2017 
(210)  Číslo prihlášky  50042 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.06.1977 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 01, 02, 03, 04, 05, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - Chemické výrobky na účely priemyselné, vedecké, poľnohospodárske, na úpravu vôd a odpadov, chemické prípravky na výrobu a rafináciu ropných výrobkov, chemické prídavné látky do ropných výrobkov, koloidné siliky, chemické prípravky pre drevársky a papierenský priemysel, umelé a syntetické živice, prípravky pozostávajúce predovšetkým zo silík vo forme suspenzií na vytváranie ohňovzdorných povlakov pri spracovaní tavených kovov, chemické výrobky na použitie vo vodných, parných a kondenzačných zariadeniach, rafinériách ropy a petrochemických závodoch na zabránenie korózii, chemické výrobky na zníženie usadzovania sadzí a trosky v peciach, prípravky proti hrdzi, prípravky na čistenie, pranie, brúsenie; mazadlá, prípravky v podobe olejov na použitie ako prídavky do ropných výrobkov; prípravky na ničenie buriny a hubenie škodcov, prípravky insekticídne, herbicídne, algicídne, bakteriocídne a fungicídne; služby poradenské, výskumné, analyzačné, návrhové a projekčné, na kontrolu znečisťovania prostredia počítajúc do toho priemyselné odpadové látky.
01 - Neuvedené
02 - Neuvedené
03 - Neuvedené
04 - Neuvedené
05 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NALCO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ecolab USA Inc.; 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2007 05/2007 TC3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2007 05/2007 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.05.2007 05/2007 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 08/2017 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2020 02/2020 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2020 02/2020 PC3M
 
POZ 50042
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
4 F0003 Popl. za obnovu 14.04.1997 2 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 50042
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zmenu adresy 10.04.1997 Typ Doručené
2 Žiadosť o obnovu 10.04.1997 Typ Doručené
3 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
5 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 06.03.1998 Typ Interné listy
6 pokyn na obnovu zápisu 06.03.1998 Typ Interné listy
7 dodatok k osvedčeniu OZ 08.07.1998 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2007 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2007 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.02.2007 Typ Doručené
10a Plná moc 23.02.2007 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2007 Typ Platba
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2007 Typ Platba
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.03.2007 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2007 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.06.2017 Typ Platba
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.06.2017 Typ Doručené
17 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 06.07.2017 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 06.07.2017 Typ Doručené
18a Plná moc 06.07.2017 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis prevodu 17.10.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 17.10.2019 Typ Doručené
20b Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 17.10.2019 Typ Doručené
20d Príloha inde neuvedená 17.10.2019 Typ Doručené
20e Doklad o prevode 17.10.2019 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.10.2019 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2019 Typ Platba
23 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.11.2019 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
24a Doklad o prevode 09.12.2019 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 27.12.2019 Typ Odoslané
POZ 50042
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Nalco Chemical Company, společnost zřízená podle zákonů státu Delaware
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.03.2007 ONDEO NALCO COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware NALCO CHEMICAL COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.03.2007 NALCO COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware ONDEO NALCO COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.12.2019 NALCO COMPANY LLC NALCO COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
4 Prevod majiteľa 23.12.2019 Ecolab USA Inc. NALCO COMPANY LLC
5 Zápis alebo zmena zástupcu 23.12.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku