Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 498-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  498-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; knihárske potreby; fotografie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; letáky; brožúry; katalógy; zoznamy; plagáty; tlačené publikácie; kalendáre; mapy; pohľadnice; príručky.
35 - Reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie reklamných textov.
41 - Vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; fotografovanie; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; školské služby (vzdelávanie); výchovnozábavné klubové služby; organizovanie predstavení (manažérske služby); plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  28.19, 27.05.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  obec Marianka; Školská 32, 900 33 Marianka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Fiľo & Partners s. r. o.; Štúrova 11, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 498-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 498-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.02.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 22.02.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 22.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť inde neuvedená 23.02.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 23.02.2021 Typ Doručené
3b Príloha inde neuvedená 23.02.2021 Typ Doručené
4 všeobecný referátnik 25.02.2021 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 25.02.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 25.02.2021 Typ Interné listy
POZ 498-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku