Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 497-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  497-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  12.05.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce; marketing; cielený marketing; online reklama pre tovary a služby na počítačovej komunikačnej sieti; prieskum trhu; poskytovanie reklamného priestoru predajcom tovarov a služieb prostredníctvom centrálnej webovej stránky; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie stratégií pre online reklamu pre predajcov tovarov alebo služieb; poskytovanie analýz reklamného prieskumu; poskytovanie strategického marketingu; poskytovanie strategického marketingu v oblasti špecializácie na využitie analytických a štatistických modelov na pochopenie a predpovedanie spotrebiteľských, obchodných a trhových trendov prostredníctvom digitálnych platforiem.
38 - Telekomunikačné služby; služby rozhlasového a televízneho vysielania; audiovysielanie; vysielanie videozáznamov; rozhlasové vysielanie; služby prenosu informácií prostredníctvom internetu; digitálne telekomunikačné služby; služby digitálneho prenosu; digitálny prenos údajov prostredníctvom internetu; vysielanie reklám (telekomunikačné služby); vysielanie reklám prostredníctvom digitálnych sietí (telekomunikačné služby); služby vysielania zvuku a videa prostredníctvom internetu; prenos digitálneho zvukového a video vysielania prostredníctvom globálnej počítačovej siete.
41 - Vzdelávanie; školenia; zábava; športová a kultúrna činnosť; zábava; produkcia, prezentácia, distribúcia a prenájom rozhlasových a televíznych programov a hudobných, zvukových a obrazových nahrávok; poskytovanie nesťahovateľných rozhlasových programov, televíznych programov, videí, zvuku, obrazov alebo údajov prístupných z internetu alebo iných komunikačných sietí; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poskytovanie sťahovateľnej nahratej hudby a videa za poplatok alebo prostredníctvom predplatného cez internet; organizovanie súťaží (okrem reklamných); organizovanie koncertov; klubové služby (zábava); služby diskdžokejov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); organizovanie živých vystúpení; hudobné skladateľské služby; konzultačné, informačné a poradenské služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BAUER AUDIOSTREAM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bauer Radio Limited; Media House Peterborough Business Park, Lynch Wood, PE2 6EA Peterborough; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.05.2021 09/2021 BA3M
 
POZ 497-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 497-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 29.03.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2021 Typ Odoslané
6 Doplnenie materiálov 12.04.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 12.04.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 12.04.2021 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 19.04.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 19.04.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.04.2021 Typ Interné listy
POZ 497-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku