Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 497-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  497-2021 
(220)  Application Date  22.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce; marketing; cielený marketing; online reklama pre tovary a služby na počítačovej komunikačnej sieti; prieskum trhu; poskytovanie reklamného priestoru predajcom tovarov a služieb prostredníctvom centrálnej webovej stránky; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie stratégií pre online reklamu pre predajcov tovarov alebo služieb; poskytovanie analýz reklamného prieskumu; poskytovanie strategického marketingu; poskytovanie strategického marketingu v oblasti špecializácie na využitie analytických a štatistických modelov na pochopenie a predpovedanie spotrebiteľských, obchodných a trhových trendov prostredníctvom digitálnych platforiem.
38 - Telekomunikačné služby; služby rozhlasového a televízneho vysielania; audiovysielanie; vysielanie videozáznamov; rozhlasové vysielanie; služby prenosu informácií prostredníctvom internetu; digitálne telekomunikačné služby; služby digitálneho prenosu; digitálny prenos údajov prostredníctvom internetu; vysielanie reklám (telekomunikačné služby); vysielanie reklám prostredníctvom digitálnych sietí (telekomunikačné služby); služby vysielania zvuku a videa prostredníctvom internetu; prenos digitálneho zvukového a video vysielania prostredníctvom globálnej počítačovej siete.
41 - Vzdelávanie; školenia; zábava; športová a kultúrna činnosť; zábava; produkcia, prezentácia, distribúcia a prenájom rozhlasových a televíznych programov a hudobných, zvukových a obrazových nahrávok; poskytovanie nesťahovateľných rozhlasových programov, televíznych programov, videí, zvuku, obrazov alebo údajov prístupných z internetu alebo iných komunikačných sietí; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poskytovanie sťahovateľnej nahratej hudby a videa za poplatok alebo prostredníctvom predplatného cez internet; organizovanie súťaží (okrem reklamných); organizovanie koncertov; klubové služby (zábava); služby diskdžokejov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); organizovanie živých vystúpení; hudobné skladateľské služby; konzultačné, informačné a poradenské služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  BAUER AUDIOSTREAM 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bauer Radio Limited; Media House Peterborough Business Park, Lynch Wood, PE2 6EA Peterborough; GB 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 497-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 497-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.02.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 29.03.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2021 Type Sent document
6 Doplnenie materiálov 12.04.2021 Type Delivered
6a Plná moc 12.04.2021 Type Delivered
6b Sprievodný list 12.04.2021 Type Delivered
7 Odpoveď na správu úradu 19.04.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 19.04.2021 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.04.2021 Type Internal Letter
POZ 497-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku